خرید بازی

خرید بازی .خرید بازی ههای کامپیوتری

مقاله

 

گفتگو با مجتبي مقصودي

مهرنامه، سال پنجم؛ شماره 38، مهرماه 1393، ص50 و 51

 

دکتر بشيريه يکي از مولفان و مدرسان اصلي جامعه شناسي سياسي در ايران پس از انقلاب بوده اند. فکر مي کنيد وضعيت اين علم در ايران امروز چگونه است و دکتر بشيريه چه تاثيري روي آن گذاشته اند؟

اجازه مي خواهم با رويکردي انتقادي نسبت به سوال شروع کنم که مفهوم و جهت گيري تقليل گرايانه اي در بطن آن نهفته است. بشيريه تنها يکي از مولفان و مدرسان اصلي جامعه شناسي سياسي در ايران پس از انقلاب و تنها در محدوده ي دانشگاه نبود. جامعه شناسي سياسي در ايران به مثابه يک علم، مديون انديشه هاي دکتر حسين بشيريه است. بشيريه تجسم تمام نماي جامعه شناسي سياسي مدرن در ايران است. مانايي، پايايي و تاثير سنت فکري و مطالعاتي بشيريه در حوزه جامعه شناسي سياسي ايران و در سطح کشور، همچون انديشه هاي مارکس در سطح جهان است که نه تنها موافقان و موافقان بر جايگاه انديشه اي و قوت و پايگاه علمي آن اذعان دارند و بخش زيادي از انديشمندان بعد از مارکس و حتي تا کنون بر له و يا عليه وي قلم فرسايي کرده اند . بلکه، تاثيرگذاري اين انديشه در پرورش نسلي از پرورش يافتگان علوم سياسي و علوم اجتماعي انکار ناپذير است. در مورد جامعه شناسي سياسي ايران نيز چنين است. اصولا مگر مي شود از جامعه شناسي سياسي ايران سخن راند ولي آثار بشيريه را از قلم انداخت. بشيريه در پيوند نظر و عمل، انديشه ورزي و سياستگذاري گام هاي موثري برداشت و کمتر دانشجو و پژوهشگر حوزه سياسي – اجتماعي که حداقل مطالعاتي داشته باشد، مي تواند نقش اين استاد گرانقدر را ناديده بگيرد. چارچوبه هاي نظري و مفهومي بشيريه و الگوهاي انديشه اي وي همچنان در اکثر کلاس هاي دانشگاهي تدريس مي شود. به نظر من جامعه شناسي سياسي در ايران بدون بشيريه رشته اي ناتمام و ابتر محسوب مي شود.

برخي معتقدند جامعه شناسي سياسي به مانند ديگر علوم اجتماعي با سابقه فرهنگي و تمدني ايران نسبتي ندارد و به طور مشخص اصطلاحات جامعه شناختي مانند چپ و راست و طبقه متوسط و ايديولوژي هاي سياسي گوياي اوضاع اجتماعي و فرهنگي ايران نيست. فکر مي کنيد دکتر بشيريه تا چه اندازه توانست اين دانش را در ايران بومي کند؟

واژه "برخي" مفهومي کلي و بدون هويتي است. ادبيات نفي و سلبي، کلي گويي هايي بدون بنيان هاي علمي چاره تحليل، تفسير و تبيين هاي جامعه شناسي سياسي نيست. بدوا مشخص نماييم مشکل ما آيا بشيريه و انديشه هاي وي است و يا علمي به نام جامعه شناسي سياسي؟! جداي از اين نکته که حتي جامعه شناسي سياسي در تاريخ فرهنگي ايران داراي ريشه هاي تاريخي است؛ سنت گفتگو و نقد علمي را در اين عرصه کارساز مي بينم. برخي مفاهيم نظير نيروها و گروه هاي اجتماعي، يا به نقل از شما دقيقا همين اصطلاحات چپ، راست، طبقه متوسط سنتي و جديد، احزاب و گروه هاي ذينفوذ را چه بناميم که گوياي محتوي، مضمون، هويت و ساختار و واقعيت وجودي آنها باشد؟ فراموش نکنيم جامعه شناسي سياسي بانيروها و گروههاي اجتماعي، مفهوم و گونه شناسي دولت، مفاهيم، مسائل و پارادايم ها ...پديده هاي اجتماعي، مناسبات و روابط اجتماعي و مطالعات روش شناسي، رويکردي، نظري و آينده پژوهانه سروکار دارد و دقيقا با همين ابزارها مي توان جامعه ايران را فهم کرد. قطعا بومي سازي، غني سازي، کاربردي سازي دروني سازي از طريق فهم و کاربست انتقادي حاصل خواهد آمد و سهم بشيريه در اين عرصه ارج نهادني است.

از مهمترين دغدغه هاي دکتر بشيريه در دهه هفتاد «گذار به دموکراسي» بود. اين در واقع، تعيين يک سرفصل براي علوم سياسي بود که دانشجويان زيادي را هم از خود متاثر کرد؟ فکر مي کنيد گذار به دموکراسي هنوز هم به عنوان موضوع علوم سياسي داراي اهميت است؟

گذار به دموکراسي به ويژه براي کشورهاي در حال توسعه امري مهم، حياتي و گاه با سرنوشت سياسي و آينده حاکميت ملي و تماميت ارضي کشورها همبسته است. در اين عرصه دو رويکرد کلان وجود دارد. سنت جامعه شناسي سياسي کلاسيک، گذار به دموکراسي را يک پروسه طولاني مدت مي داند. دموکراسي ماندگار محصول تجربه ي تاريخي، تمرين دموکراسي، همزيستي قانونمند و بستر سازي هاي فرهنگي- رواني و آموزشي، اجتماعي و اقتصادي است. در اين سنت درونزا؛ آموزش، تمرين دموکراسي و پذيرش، به رسميت شناختن و شناسايي ديگري از هر دين، مذهب، نژاد، قوم و قبيله و آييني به مثابه يک ارزش از جايگاه ويژه اي برخوردار است و حقوق شهروندي بدنه و جوهره اصلي دموکراسي را تشکيل مي دهد. تجربه دموکراسي هاي اروپايي بهترين مثال در اين عرصه است.

جامعه شناسي مدرن با تکيه بر نهادسازي هاي نوين راه ميان بر را ترويج و توصيه مي نمايد. روايتي که در افغانستان و عراق در حال تجربه شدن است و ارزيابي توفيق و يا عدم توفيق آن نيازمند زمان بيشتري است. در اين نحله نهادگرايان نوين اين نظر را مطرح مي نمايند که با نهادسازي و ساختارسازي هاي مردم سالارنظير؛ تدوين قانون اساسي، نهاد پارلمان، نظام حزبي، مکانيزم هاي قانوني و شفاف پيکارهاي سياسي، استقرار نهادهاي نظارتي و کنترلي شرايط لازم براي همکاري و تعامل گروه هاي سياسي – اجتماعي مهيا خواهد شد و فرايند چند سده اي در کوتاه مدت قبل و گاه به شکل برونزا حصول خواهد بود. آنچه با قاطعيت مي توان بيان نمود اين است که فارغ از هرگونه رويکردي گذار به دمکراسي براي کشورهاي در حال توسعه با مشروعيت نظام هاي سياسي و کارآمدي و مقبوليت همبسته است. اگر دکتر بشيريه در دهه 1370 با آينده انديشي موضوع گذار به دموکراسي را به عنوان دغدغه جامعه شناسي سياسي ايران مطرح کرد، اين موضوع در حال حاضر در سطح خاورميانه تبديل به يک اپيدمي و در ميان اکثر طبقات و اقشارموضوعي فراگير شده است. از تونستا مصر، ليبي، سوريه و يمن متاثر از اين مطالبه اجتماعي، فرهنگي و سياسي اند. عليهذا، اميدوارم در برنامه ريزي جديد آموزشي رشته علوم سياسي، اين سرفصل مهم مغفول نيفتد و آن چنان که شايسته و بايسته است به آن، حداقل با رويکرد انتقادي بدان پرداخته بشود و صد البته جا دارد از نقش و جايگاه دکتر بشيريه در گسترش ادبيات گذار به دموکراسي، به ويژه به جهت بومي سازي، دروني سازي، کاربردي سازي و کمک به امر سياستگذاري در ايران و از جمله تاثير ان در اجراي قانون شوراها و تدوين پيش نويس قانون شهروندي تجليل شايسته اي به عمل آيد.

نظريه گذار به دموکراسي دکتر بشيريه بسيار متکي به نقش نخبگان در فرايند گذار به دموکراسي بود. نظر شما در اين باره چيست؟ اتفاقات چند سال گذشته ايران اين نوع نگاه را تائيد نکرده است؟

هر چند در کليت موضوع با شما موافقم و منطقي است و آرزو دارم که از نخبه سالاري در فرايند گذار به دموکراسي به عنوان حاملان اصلي و پيشگامان اين عرصه عبور کنيم و هر فردي به عنوان شهروند مسئول دغدغه محور، سهمي در اين فرايند را بر عهده بگيرد؛ ولي چه بايد کرد که نمي توان نقش نخبگان سياسي- اجتماعي و فرهنگي را ناديده گرفت. آنچه در پرسش شما کليدي است و بنده با آن موافقم: تضعيف طبقه متوسط نخبه گرا در طول 8 ساله گذشته است که عملا با افول وضعيت اقتصادي، کاهش سطح درآمدي؛ استقلال و توانمندي اقتصادي خود را تا حدودي از دست داده است و از اعتماد به نفس گذشته خود در تقويت فرايند گذار به دموکراسي تا حدودي فاصله گرفته است. هرچند با همه ي اين ملاحظات اين طبقه و اين نخبگان همچنان بخت و نقش اول را در گذار به دموکراسي ايفاء خواهند کرد.

 

 

 


برچسب‌ها: خريد مقاله, خريد اينترنتي مقاله, مقاله ي اينترنتي, مقاله
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت 10:2  توسط مهدی ابراهیمی  | 

خرید بازی5

 

خرید اینترنتی,فروشگاه اینترنتی,فروش اینترنتی,فروشگاه آنلاینخرید اینترنتی


افزايش چشمگير قدرت خريدار:

امروزه تنها با يك كليك، خريداران مي توانند رقبا و محصولاتشان را با هم مقايسه كرده و پاسخ هاي خود را در كسري از ثانيه دريافت كنند. ديگر نيازي به رانندگي تا فروشگاه و پارك، انتظار در صف اتوبوس و جر و بحث با فروشندگان نيست.

حتي در مواردي مي توانند قيمت هاي درخواستي خود را تعيين كنند (مثلادر مورد هتل و بليت هواپيما) تا عرضه كنندگاني كه مي توانند شرايط خريدار را فراهم كنند با او تماس بگيرند، به عبارتي به يك مناقصه دست بزنند. خريداران مي توانند با دست به دست دادن به ديگران و افزودن حجم خريدشان، از تخفيف بيش تري بهره مند شود.

دسترسي به انواع بيش تري از كالاها و خدمات:
امروزه خريداران مي توانند تقريبا هر آنچه را كه مي خواهند از طريق اينترنت سفارش دهند (در كشور خودمان هم مسير توسعه تجارت و كسب و كار اينترنتي به اين هدف تمايل دارد) مانند اثاثيه منزل، ماشين هاي شست وشو، مشاوره مديريتي و حقوقي و دارويي.

به عنوان مثال آمازون دات كام خود را بزرگ ترين فروشگاه كتاب با بيش از سه ميليون جلد كتاب معرفي مي كند; شرايطي بوجو آورده كه هيچ فروشگاه كتاب فيزيكي نمي تواند از پس آن برآيد. به علاوه، خريداران قادرند اين كالاها را از سرتاسر جهان سفارش دهند كه اين امر براي مردم كشورهايي كه با قيمت هاي بالاسروكار دارند، موقعيتي ويژه به حساب مي آيد. به اين معنا كه خريداران در كشورهاي با هزينه و قيمت بالامي توانند با سفارش كالاها و خدمات مورد نياز به كشورهاي ارزا ن تر از ميزان هزينه هاي خود بكاهند.

سهولت بيش تر در سفارش دادن، روابط متقابل و تحويل گرفتن سفارش:
مشتريان امروزي مي توانند از خانه، دفتر كار و حتي از طريق تلفن همراه، به صورت 24 ساعته و در تمامي هفت روز هفته سفارشات خود را ارايه بدهند و در ضمن اين محصولات در كم ترين زمان به دست آن ها مي رسد.

مطالب مرتبط - علمی و آموزشی
اینترنت چه بلایی سر مغز شما می آورد؟
طلاوجواهرات،گردنبند،زیورآلات,جواهرات سال،ساعت،ساعت مچی
دختر پسرهای جوان حتما کلیک کنید (دنیای مد)
راه هایی برای زیباتر شدن چهره شما
با کمترین هزینه موهای خود را فر کنید
آخرین و جدیدترین قیمت نرخ ارز,دلار و ...
خطراتی که همه دختر، پسرها را تهدید خواهد کرد
چرا منزل شما زیباترین منزل دنیا نباشد؟

هتل ویژه و بسیار زیبای ترکیه + تصویر
یکی از مجلل ترین هتل ها در دبی
آیا خانه ایی زیبا و متفاوت میخواهید؟کلیک کنید
لباس مناسب اندام شما چیست؟
بسیار جالبه حتما ببینید
زیبایی های استانبول + عکس (حتما ببینید)

جزیره ایی به شکل پرنده در حال پرواز - مالدیو
تور کیش دو شب و سه روز با قیمتی مناسب
تور کیش با قیمت مناسب (سه شب)
آیا فواید رابطه جنسی را می دانید؟
پیشنهاد های متفاوت برای شاد کردن فرزندان
Image 03
Image 03

خانه گزارش تخلف پرسش و پاسخ درباره ما تماس با ما جستجوی پیشرفته قوانین و دستورالعمل ها
تاريخ : ششم آذر 1390 ساعت 16:13 | کد : 268
Submit
فروشگاه اینترنتی چیست؟


فروشگاه اینترنتی به وب سایتی گفته می شود که تعدادی فروشگاه اینترنتی یا خدمات از هر نوعی را در ویترین خود عرضه می کند. مشتریان برای استفاده از آن خدمات یا فروشگاه اینترنتی ها می توانند به فروشگاه سفارش بدهند؛ و حتی هزینه خدمات یا فروشگاه اینترنتی را به صورت آنلاین پرداخت نمایند .
برای دریافت سفارش از مشتری معمولا سیستمی به نام سبد مجازی خرید وجود دارد که می توان سفارشات را در آن ثبت نمود . سایت های پیشرفته حتی سبد خرید مشتری خود را تا مراجعه بعدی به سایت محفوظ نگه می دارند.
بنابراین مشتری در طی چند روز می تواند یک سبد خرید را تکمیل نماید و سپس هزینه ی آن را پرداخت کرده و خدمات و فروشگاه اینترنتیی خود را دریافت نماید . ارائه خدمات در فروشگاه های اینترنتی می تواند به صورت فیزیکی یا غیر حضوری ( مجازی ) باشند . از خدمات فیزیکی می توان خرید کتاب، مایحتاج زندگی، موبایل و . . .را برشمرد؛ و از خدمات مجازی می توان به فروش فیلم، موسیقی و . . . اشاره نمود.مهمترین مزیت فروشگاه های اینترنتی در دسترس بودن آنهاست؛ خریدار در هر مکان و موقعیتی فقط با دسترسی به اینترنت می تواند خرید خود را انجام دهد . این روش یک نوع تغییر مدل در شیوه ی تجارت محسوب می شود؛ و برای فروشنده و مشتری سودمند می باشد . اما شروع این تجارت هم نیاز به یک سری عوامل دارد که عدم رعایت آنها می تواند ضررهایی را در پی داشته باشد.
در ذیل به برخی از این عوامل و نکات اشاره می شود:


♦ یک فروشگاه اینترنتی از نظر سرمایه گذاری و مدیریت، هیچ فرقی با یک فروشگاه فیزیکی ندارد. همان طور که شما برای راه اندازی یک مغازه در یک مرکز خرید باید هزینه صرف کنید اگر برای طراحی سایت خود هزینه ی کافی انجام ندهید، هیچ سودی عاید شما نخواهد شد.

♦ امنیت فروشگاه اینترنتی بسیار حائز اهمیت است.

همان طور که افراد به فکر امنیت مغازه ی خود هستند، باید خیلی بیشتر امنیت فروشگاه اینترنتی را

در نظر بگیرند؛ زیرا سارقان اینترنتی خیلی ماهرتر از سارقان فیزیکی عمل می کنند.

♦ فروشگاه اینترنتی هم نیاز به تبلیغات کارآمد دارد .

همان گونه که افراد برای رونق مشاغل خود از تبلیغات استفاده می نمایند؛ یک فروشگاه اینترنتی هم برای اینکه مطرح شود باید در وهله اول فروشگاه خود را در بین مردم مطرح کند و لازمه ی این کار انجام تبلیغات گسترده است .
با وجود این که اینترنت یک رسانه جدید محسوب می شود؛ ولی قوانین اصلی کسب و کار به قوت خود باقی و در این رسانه
پرده,موکت,پارکت
هتل ویژه و بسیار زیبای ترکیه + تصویر
جراحی بینی,جراحی زیبایی,عمل زیبایی
راه هایی برای زیباتر شدن چهره شما
ریزش مو،جلوگیری از ریزش مو
قطع سریــع ریـــزش مــــو
گالری عکس کودک,عکس کودک,آتلیه عکس
گالری از بامزه ترین عکس کودک و نوزاد
رزروهتل,بهترین هتل ها
یکی از بهترین هتل های تـــهران
چاپ,کاتالوگ,تراکت,چاپ بروشور
درتمام ذهن ها ماندگار شوید(شاپرک)
درآمداینترنتی,فروش شارژ
یک پیشنهاد برای پولدار شدن
پوستی جوان,جوانسازی پوست,تخفیف گروهی
صورتی شاداب و جوان داشته باشید
فیلم سینمایی,پرویزپرستویی
عاشق همیشه از جدایی می ترسه
رژیم،رژیم درمانی
ده قدم تا لاغـــــری
جشن,جشنامه
همه خانم ها کلیک کنند
آژانس مسافرتی,رزروهتل,آژانس گردشگری
معرفی بهترین هتل های ایران
لباس شیک,لباس کوتاه زنانه,لباس زنانه
لباس مناسب اندام شما چیست؟
حشره کش,سوسک کش
آیا از حشرات اطراف خود خسته شده اید؟
رزروهتل,بهترین هتل ها
یکی از زیباترین هتل های تـــهران
پارسه,کنکورکارشناسی ارشد
اگر به درس خواندن علاقه دارید کلیک کنید
جراحی بینی,جراحی زیبایی,عمل زیبایی
پیشنهاداتی برای زیباتر شدن چهره شما
لباس نوزاد،لباس کودک,لباس بچه
مواد غذایی که نباید در دوران بارداری خورد
بی میلی جنسی,سردمزاجی
بی میلی و سرد مزاجی جنسی
آژانس مسافرتی,رزروهتل
بهترین هتل های مشهد با قیمتی مناسب
چاپ,کاتالوگ,تراکت,چاپ بروشور
این گونه خودتان را به دیگران معرفی کنید
بی میلی جنسی,سردمزاجی
اختلالات جنسی و انحرافات جنسی
تازه های علمی
(زندگینامه دانشمندان، گیاهان،حیوانات، گزارش علمی، آیا می دانید؟،رشته های تحصیلی و...)

سایر مطالب علمی و آموزشی

بویایی سه بعدی,علت دو شاخه بودن زبان مارها,علت لرزش زبان مارها
علت لرزش زبان مارها
رابیندرانات تاگور,زندگی نامه رابیندرانات تاگور,آثار رابیندرانات تاگور
زندگی نامه رابیندرانات تاگور
گل خفاش,شرایط نگهداری گل خفاش,گل خفاش سفید
پرورش و نگهداری گل خفاش (+ عکس)
زندگینامه برتراند راسل,بیوگرافی برتراند آرتور ویلیام راسل
زندگینامه برتراند راسل فیلسوف انگلیسی
بارداری,خطرات استراحت مطلق در بارداری,گزارشهای علمی
استراحت مطلق می کنید؟ جنین تان در خطر است!
آیا می دانید,اطلاعات عمومی,دانستنیهای علمی
آیا می دانید سری پنجاه و دوم
فصل پاییز,علت تغییر رنگ برگها درفصل پائیز,علت تغییر فصل ها
دلایل علمی تغییر رنگ درختان در فصل پاییز
معلولان,اسکلت روباتیکی,ساخت ماهیچه های مصنوعی
ابداع شلوار ویژه معلولان
عشق,هورمون عشق,اکسی‌توسین
روی دیگر سکه هورمون عشق را بشناسید!
خودکشی‌,علت خودکشی‌,پیشگیری از خودکشی‌
نیمی از خودکشی‌ها با آزمایش ژنتیک قابل پیشگیری است
اینتـرنت,شرکت گوگل,دیتا سنتر گوگل
اینتـرنت کجا زنـدگی می‌کنـد؟
میوه,میوه های عجیب غریب
آشنایی با 16 میوه لوکس و عجیب غریب (+تصاویر)
سایر مطالب علمی و آموزشی
اخبار
سرگرمی
سلامت
اسرار خانه داری
دنیای مد
روانشناسی
آرایش و زیبایی
گردشگری
زناشویی
آشپزی و تغذیه
کودکان و والدین
فرهنگ و هنر
مذهبی
کامپیوتر و اینترنت
علمی
ورزش
بازار
اسباب بازی

جراحی زیبایی پلک,جراحی زیبایی ابرو‎,جراحی زیبایی
متخصص روانشناسی,هیپنوتیزم درمانگر
پنل رایگان,پیامک تبلیغاتی
کسب و کار,فروشگاه شارژ,شارژ اینترنتی
مدروز,دنیای مد
خریدوفروش سیم کارت,سیم کارت
کارت شارژ مستقیم
علمی
( مروری بر گذشته )


ستاره,علت چشمک زدن ستاره,علت سوسو زدن ستاره ها
چرا ستارگان چشمک مي زنند؟
انواع گلهای پاییزی,روشهای نگهداری از گلها
با تعدادی از گلهای پاییزی آشنا شوید + روش نگهداری
آیا می دانید,بیشتر بدانید,اطلاعات عمومی
آیا می دانید سری سی و پنجم
عسل,فواید عسل,استفاده از عسل به جای آنتی بیوتیک
خواص عسل (موثرتر از آنتی‌بیوتیک در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه)
کره بادام‌زمینی,استفاده از کره بادام‌زمینی در تشخیص آلزایمر
ابداع تست تشخیص آلزایمر با کره بادام‌زمینی!
الکساندر فلمینگ,زندگینامه الکساندر فلمینگ,الکساندر فلمینگ کاشف پنى سیلین
زندگی نامه الکساندر فلمینگ کاشف پنى سیلین
سنگ فیروزه,خواص فیروزه,مشخصات سنگ فیروزه مرغوب
آشنایی با سنگ فیروزه
ماهی سورم,ماهی سورم severum,انواع ماهی سورم
معرفی ماهی سورم-severum
پای مصنوعی,پای مصنوعی رایانه‌محور,ساخت پای مصنوعی با قوزک پیشرفته
طراحی طبیعی‌ترین پای مصنوعی معلولان توسط دانشمند ایرانی
الماس,الماس بدلی,راه تشخیص الماس قلابی
چطور الماس بدلی را تشخیص دهیم؟
بیماری آلزایمر,فواید خوابیدن,پیشگیری از آلزایمر
بخوابید تا آلزایمر نگیرید
رشته مهندسي شهرسازی,رشته شهر سازی,موقعیت شغلی رشته مهندسی شهر سازی
معرفی رشته مهندسي شهرسازی
سياه چاله,سياه چاله چيست؟,نحوه تشکیل سياه چاله
سياه چاله چيست؟
دکتر محمود بهزاد,بیوگرافی دکتر محمود بهزاد,دکتر محمود بهزاد پدر علم زیست‌شناسی نوین
یادی از پدر زیست‌شناسی نوین ایران
اطلاعات عمومی,بیشتر بدانید,دانستنیهای عمومی
آیا می دانید سری سی و ششم
استخدام در بـیتوته
مترجم زبان آلمانی
مترجم انگلیسی
برنامه نویس
گرافیست
کارمند وب

رزروهتل،آژانس مسافرتی


شبکه اجتماعی,شبکه اجتماعی ویرگول

آژانس تفریحی,رزروهتل,تفریحی گردشگری


رژیم غذایی,رژیم لاغری,دکترکرمانی
تصاویر جذاب,عکسهای زیبا,عکسهای جذاب ادامه تصاویر دیدنی امروز »
فال
بـازار
تصاویر دیدنی
آژانس گردشگری,رزروهتل,مسافرت و تفریح

آژانس مسافرتی,رزرو هتل
آژانس مسافرتی,رزرو هتل
کمک به خیریه,کمکهای مردمی,کودکان بی سرپرست
پـربیننده های علمیتـازه ترین های علمی

بارداری,خطرات استراحت مطلق در بارداری,گزارشهای علمی
استراحت مطلق می کنید؟ جنین تان در خطر است!
صدا,چرا صدایمان را متفاوت میشنویم,اطلاعات عمومی
چرا صدای ما از آنچه خودمان می‌شنویم متفاوت است؟
اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید
چگونه انرژی های منفی درونمان و جهان اطرافمان را از خودمان دور کنیم؟
خودکشی‌,علت خودکشی‌,پیشگیری از خودکشی‌
نیمی از خودکشی‌ها با آزمایش ژنتیک قابل پیشگیری است
اورست,قله اورست,اورست بلند‌ترین قله جهان
۱۰ واقعیت درباره قله اورست که احتمالاً از آنها خبر ندارید!
بویایی سه بعدی,علت دو شاخه بودن زبان مارها,علت لرزش زبان مارها
علت لرزش زبان مارهاين راه ايجاد فروشگاه اينترنتي چيست؟
با عرض سلام خدمت دوستان محترم
مي خواستم بدونم بهترين راه براي ايجاد فروشگاه اينترنتي چيه؟من با عنوان تبليغ كننده(بازار ياب) تو ايران ماركت ثبت نام كردم و براي ايجاد فروشگاه موندم از كدوم روش استفاده كنم.قبلا يه فروشگاه اینترنتی در ميهن بلاگ درست كردم و حدودا 2-3 ماه روش كار كردم (مثلا هر روز چند تا محصول اضافه مي كردم،معرفي به موتورهاي جستجو،معرفي به سايتهاي تبليغاتي البته رايگان)و حدودا 400 محصول داخلش قرار دادم، ولي هزينه مالي براي فروشگاه اینترنتی صرف نكردم ولي حتي 1 محصول هم فروخته نشد و خلاصه ديگه روش كار نكردم.
تا اونجايي كه من مي دونم براي ايجاد فروشگاه اينترنتي دو راه وجود داره:پولي-رايگان
پولي مثل:خريد از فروشگاه سازها يا با استفاد از زبان برنامه نويسي ايجاد كرد و از طريق سايتهاي ميزباني وب براي دامين و هاست مبلغي ساليانه پرداخت.
رايگان مثل:استفاده از فروشگاه اینترنتی يا استفاده از سرويسدهنده هاي فروشگاهي رايگان(مثل صبا saba ec).
1- آيا ميشه از طريق ايجاد رايگان به درآمد متوسطي رسيد(مثلا 300-400 هزار تومن)؟
2- آيا فروشگاه اینترنتی بهتره يا سرويسدهنده هاي فروشگاهي رايگان و در بين سرويس دهنده هاي رايگان كدوم بهتره؟
3-در بين فروشگاه ساز هاي پولي كدوم بهتره؟
بختک,بختک چیست,آیا بختک حقیقت دارد
چطور بختک به جانتـان می‌افـتد؟
آیا می دانید,بیشتر بدانید,اطلاعات عمومی
آیا می دانید سری پنجاهم
فصل پاییز,علت تغییر رنگ برگها درفصل پائیز,علت تغییر فصل ها
دلایل علمی تغییر رنگ درختان در فصل پاییز
مرغ عشق,سرماخوردگی مرغ عشق,علائم سرماخوردگی مرغ عشق
نشانه ها و درمان برخی بیماریها در مرغ عشق
حسگرهای حسی پوست,چگونگی تشخیص احساس خیس شدن پوست,حس لامسه
چگونه خیس شدن پوست را احساس می‌کنیم؟

ایستگاه مشاوره ، سلامت و زیبـــایی
بهبود اعتیاد,تست اعتیاد,درمان اعتیاد
آشنایی با انجمن های گمنام 12 قدمی ترک اعتیاد
پروتز لب, پروتزلب, دستگاه حجم دهنده لب, دستگاه پروتز لب PLP
دستگاه پروتز لب PLPحجم دهنده لب باحفظ فرم طبیعی وبدون تزریق ژل درلب ها
جراحی بینی,جراحی زیبایی,جراحی بینی و زیبایی,عمل بینی
همه چیز درباره جراحــی زیبایــی بینی
میکروپیگمنتیشن,میکروپیگمنتیشن ابرو,میکروپیگمنتیشن لب,تاتو,دستگاه میکروپیگمنتیشن
آرایش دائم با متد جدید میکروپیگمنتیشن جایگزیــن تــاتــو (بدون درد و خونریزی)
کرایولیپولیز چیست,کاهش سایز شکم,لاغری سریع,آب کردن شکم
ساده ترین و ارزان ترین راه برای از بین بردن چربــی های شکــم ، پهلــو و ران
جراحی زیبایی,جراحی زیبایی پلک,جراحی زیبایی پلک چشم,جراحی زیبایی ابرو
همه چیز درباره جراحی زیبایی پلک و بالا بردن ابروها
بوتاکس, تزریق بوتاکس, عوارض بوتاکس, بوتاکس صورت, ژل گونه
همه چیز درباره ی تزریـق بوتـاکس و ژل ، اثرات زیبـایی ، درمانی و عوارض ممکن
بهبود اعتیاد, تست اعتیاد, درمان اعتیاد
آیا اعتیاد یکی از اعضای خانواده، زندگی شما را به مرز نابودی کشیده است؟
جراحی سینه,جراحی کوچک کردن سینه ها,بزرگ کردن سینه ها,پروتز سینه,جراحی کوچک کردن شکم
همه چیز درباره جراحی سینــه و شکــم و لیـزر لیـپـولیـــز
بهبود اعتیاد, تست اعتیاد, درمان اعتیاد
اعتیاد یک بیماری است، و ارتباطی به ضعف اخلاقی و یا تغییرات رفتاری ندارد
طب سوجوک,طب سوزنی سوجوک,سوجوک درمانی,سوجوک تراپی,درمان بیماری با سوجوک درمانی,درمان با طب سوجوک
طب سوزنی کـره ای یا سوجـوک و درمــان بیماریها و زیبایی بدن از طریق کف دست و پا
کمک به ایتام,کمک به بیماران
زیبـایی و تناسب اندام
کوچک کردن بینی,روشهای کوچک کردن بینی
چگونه بدون عمل جراحی زیباترین بینی را داشته باشیم؟
کرم گونه,صورت چاق,چاقی صورت
اگه صورت لاغری دارید و می خواهید تپل شوید بخوانید
لاغری,لاغری سریع,لاغری شکم
چطور در طول 3 روز وزن کم کنیم؟
لاغری,لاغری سریع,لاغری شکم
برطرف کردن ریزش مو و رویش مجدد موها با زاندروکس
امروز در بیتوته


ژیمناستیک,فواید ژیمناستیک,ورزش ژیمناستیک
ژیمناستیک واقعا قد را کوتاه می کند؟
چرا كودكان پیش‌دبستانی از والدین خود فرمان نمی‌برند ؟
چرا زن ها خیانت می کنند؟
همه چیز از زندگی مورچه ها
مبتلایان به این 4 مشکل پوستی، آزمایش ایدز بدهند
طبیعی‌ترین شیوه‌های مبارزه با درد
سفر به سرزمین گل و صخره
زندگی نامه زنده یاد علی‌اصغر بهاری - نوازنده ساز کمانچه
درس‌های مهم زندگی که سرطان به ما می‌آموزد !
روش تهیه کیک ماکارونی غذای مورد علاقه بچه ها
تست هوش کودکانه
تست هوش تصویری اشکال
ترفندی برای مخفی کردن درایوها در Windows Explorer
بهترین لباس ها با برند شنل (chanel)
اموزش تصویری ساخت سیمرغ خمیری
اس ام اس های عاشقانه و زیبا (29)
از چه سنی به کودک بیاموزیم بدون اجازه وسایل دیگران را برندارد؟
آيينهاي باران خواهی در ايران
مطالب روز گذشته »
تبلیغات,تبلیغات اینترنتی
جدیدترین سرویس های ۱۲ پارچه سرامیکی
تبلیغات,تبلیغات اینترنتی
آیا فواید رابطه جنسی را می دانید؟
تبلیغات,تبلیغات اینترنتی
آخرین و جدیدترین قیمت نرخ ارز,دلار و ...
تبلیغات,تبلیغات اینترنتی
بهترین هدیـــــه برای همسرتان
تبلیغات,تبلیغات اینترنتی
جدیدترین کت های چرمـــی زنانه
تبلیغات,تبلیغات اینترنتی
تونل عشــــق (جالب و دیدنی)
تبلیغات,تبلیغات اینترنتی
خانه ایی زیبا و متفاوت میخواهید؟کلیک کنید
تبلیغات,تبلیغات اینترنتی
تور کیش با قیمت مناسب (سه شب)
تبلیغات,تبلیغات اینترنتی
یک پیشنهاد برای خوشمزه تر شدن غذا
---------------- سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه ------------------

اخبار,اخبار اقتصادی , کارت گارانتی
چه کسانی کارت گارانتی جعل می‌کنند؟

اخبار,اخبار اقتصادی , قیمت خودروهای وارداتی
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی (+جدول)

اخبار,اخبار بین الملل ,گروه تروریستی داعش
مشاهدات هولناک يک زن جداشده از داعش

پرونده مسکن مهر تا سال 94 بسته می شود
آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌ شهرام جزایری
درگیری‌های کوبانی به مرز ترکیه کشیده شد
داعش: پهپاد آمریکایی را زدیم (+عکس)
فروش آزاد گازوئیل در جایگاه‌ها ممنوع شد/ تغییرات جدید سهمیه‌های گازوئیل
ورود کشتی های جنگی روسیه به انزلی
خاتمی: اگر برخی گرایش ها روی کار بیایند جامعه را به تحجر می‌کشانند/کار خوب هر وقت که انجام شود دیر نیست
حمله داعش به مرکز بزرگترین استان عراق / جان کری: نجات کوبانی استراتژی آمریکا نیست
سعودالفیصل: اشغالگران ایرانی از سوریه خارج شوند!
گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور: آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای/ قطعا از رکود عبور کردیم/ هنوز دنبال راه حذف یارانه پردرآمدها هستیم
انتشار نخستین تصاویر داعش از داخل شهر کوبانی (عکس 18+)
پاسخ یک نماینده به اظهارات رییس قضا
خوش تیپی وزیر ، موضوع روز رسانه های سوئدی (+عکس)
زنان ايزدي ازتجاوزجنسي داعش پرده برداشتند
بسیاری ازنامزدهای اصولگرا در انتخابات،ترجیح خواهند داد از وحدت اصولگرایان تبری بجویند
---------------- همچنین در بیتوته بخوانید -----------------------

اخبار,اخبار فرهنگی ,جورج کلونی
منزل تازه عروس و داماد سينما+تصاوير

اخبار,اخبار فرهنگی ,علی صادقی
چرا علی صادقی این عکس خانوادگی اش را منتشر کرد؟

خبار,اخبار بازیگران,اخبار هنرمندان
شرط های عجیب هدیه تهرانی و رضا گلزار برای تهیه کننده ها (+تصاویر)

اخبار,اخبار فرهنگی,آمیتا باچان,آیشواریا
عکس جدید آیشواریا رای در جشن تولد پدر شوهرش آمیتا باچان

گاهی برای نقشم در این فیلم گریه می کردم!
گران‌ترین همبرگر دنیا +عکس
چرا افراد در محل کار چرت می‌زنند؟
مایه دار ترین ورزشکاران جهان (عکس)
این دختر هیچ وقت سیر نمی‌ شود (عکس)
راهی برای تشویق افراد به نوشیدن آب+تصویر
(تصویر) باغ وحش میکروب‌ها!
حضور پدر کی‌روش در ضیافت سفارت ایران + عکس
کریمی پست های اینستاگرامش را پاک کرد(+عکس)
این لک لک با کسی شوخی ندارد ! +تصاویر
شکل عجیب کوچکترین قمر اورانوس + تصاویر
پوشک کردن گاو در اعتراض به قوانين+ تصاوير
سوتی وحشتناک کریمی در شبکه اجتماعی!(+عکس)
چهره ها در شبکه‌های اجتماعی
آزاده نامداری: خاک بر سر لحظه هایی که ما با هم نیستیم/عکس
سلوکی از حاشیه خواستگاری در برنامه‌اش گفت
رامبد جوان: 99 درصد حرف هایی که درباره زندگی خصوصی من می زنند دروغ است

فروشگاه اینترنتی اصلی
اخبار داغ
مطالب تازه
تماس با ما
تبلیغات در بیتوته
کارت شارژ
استخدام در بیتوته
TGM Co. | All Rights Reserved - © 2013
باز نشر مطالب بیتوته تنها با ذکر نام و آدرس سایت مجاز می باشد .
مدل 14823 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14885 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14886 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 15033 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 15036 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 15112 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 15115 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 15199 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 15276 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 15279 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 15305 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 15322 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14504 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14614 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14691 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14982 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 15016 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 15038 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 15055 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 15067 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 26438 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14533 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14625 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14695 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14999 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 15225 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14674 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14453 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14590 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14677 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14377 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14675 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14342 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14454 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14800 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14406 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14603 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14444 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14313گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 15203 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
زير مجموعه ها

10487-11147
مدل های بدون دموی آنلاین
10028
جستجو در سایت سازی
طراحی سایت برای ادارات طراحی صفحات وب طراحی سایت ارزان طراحی سایت صنعتی طراحی سایت شرکت
طراحی سایت حرفه ای سایت ساز طرح یا قالب وب سایت طراحی سایت شخصی طراحی سایت اختصاصی
طراحی سایت با Asp.net اتوماسیون اداری طراحی سایت جاوا(java) طراحی سایت مذهبی طراحی سایت با جوملا
طراحی سایت خبری طراحی سایت تبلیغاتی آموزش طراحی سایت طراحی سایت فلش طراحی سایت موبایل
CLOSE
طراحی سایت | نقشه وب سایت | دانستنی ها | نمونه کارها | تعرفه طراحی سایت | شرکت های طراحی وب سایت | تست سرعت اینترنت

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه سایت سازی می باشد. وب هاستینگ -دانلود قالب های جوملا

طراحی سایت داینامیک |سئو | طراحی فروشگاه اینترنتی | طراحی پرتال حرفه ای | طراحی سایت استاتیک | تبدیل سایت استاتیک به داینامیک

دفتر گروه : تهران - تهرانسر - خیابان اصلی - روبروی خیابان بیستم - پلاک 124 - واحد22

TOP


برچسب‌ها: فروشگاه, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی تی وی شاپینگ, فروشگاه اینترنتی انلاین, فروشگاه اینترنتی عینک
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 8:11  توسط مهدی ابراهیمی  | 

خرید بازی6

 


خرید ساعت I خرید ساعت Iخرید ساعت مچی I خرید اینترنتی ساعت
مدیر وبلا


گ : نوین پـــــویـــــا

 

 

 

خرید ساعت کاسیو casioـــ خرید اینترنتی ساعت مچی
جستجو درباره فروشگاه اینترنتی

کاسیو, خرید ساعت , خرید ساعت کاسیو ,خرید ساعت مچی کاسیو, خرید اینترنتی ساعت کاسیو, خرید پستی ساعت کاسیو ,ف
کاسیو, فروش اینترنتی ساعت کاسیو,خرید ساعت ,خرید ساعت ,خرید ساعت مردانه ,خرید ساعت مردا
تخص ما

طراحی سایت،طراحی سایت حرفه ای ، طراحی سایت داینامیک ، طراحی سایت استاتیک ، طراحی سایت فلش ، طراحی صفحات وب ، سئو حرفه ای, طراحی پرتال(پورتال) ، طراحی فروشگاه اینترنتی ، تبلیغات گوگل و بهینه سازی سایت است.

 

منبع ملب: ویکی پدیا

اتحاد جماهیر شوروی آن زمان موشکی با نام «اسپونیک» (Spotnik) را به فضا می‌فرستد و نشان می‌دهد دارای قدرتی است که می‌تواند شبکه‌های ارتباطی آمریکا را توسط موشک‌های بالستیک و دوربرد خود از بین ببرد. آمریکایی‌ها در پاسخگویی به این اقدام روس‌ها، موسسه پروژه‌های تحقیقی پیشرفته “ARPA” را به‌وجود آوردند. هدف از تاسیس چنین موسسه‌ای پژوهش و آزمایش برای پیدا کردن روشی بود که بتوان از طریق خطوط تلفنی، کامپیوترها را به هم مرتبط نمود. به طوری که چندین کاربر بتوانند از یک خط ارتباطی مشترک استفاده کنند. در اصل شبکه‌ای بسازند که در آن داده‌ها به صورت اتوماتیک بین مبدا و مقصد حتی در صورت از بین رفتن بخشی از مسیرها جابه‌جا و منتقل شوند. در اصل هدف “ARPA” ایجاد یک شبکه اینترنتی نبود و فقط یک اقدام احتیاطی در مقابل حمله احتمالی موشک‌های اتمی دوربرد بود. هر چند اکثر دانش امروزی ما درباره شبکه به‌طور مستقیم از طرح آرپانت “ARPPA NET” گرفته شده‌است. شبکه‌ای که همچون یک تار عنکبوت باشد و هر کامپیوتر ان از مسیرهای مختلف بتواند با همتایان خود ارتباط دااشته باشد واگر اگر یک یا چند کامپیوتر روی شبکه یا پیوند بین انها از کار بیافتاد بقیه باز هم بتوانستند از مسیرهای تخریب نشده با هم ارتباط بر قرار کنند.

این ماجرا با وجودی که بخشی از حقایق به‌وجود آمدن اینترنت را بیان می‌کند اما نمی‌تواند تمام واقعیات مربوط به آن را تشریح کند. باید بگوییم افراد مختلفی در تشکیل اینترنت سهم داشته‌اند آقای “Paul Baran” یکی از مهمترین آنهاست. آقای باران که در دوران جنگ سرد زندگی می‌کرد می‌دانست که شبکه سراسری تلفن آمریکا توانایی مقابله با حمله اتمی شوروی سابق را ندارد. مثلا اگر رییس جمهور وقت آمریکا حمله اتمی متقابل را دستور دهد، باید از یک شبکه تلفنی استفاده می‌کرد که قبلا توسط روس‌ها منهدم شده بود. در نتیجه طرح یک سیستم مقاوم در مقابل حمله اتمی روس‌ها ریخته شد.آقای باران (Baran) تشکیل و تکامل اینترنت را به ساخت یک کلیسا تشبیه کرد و معتقد بود، طی سال‌های اخیر هر کس سنگی به پایه‌ها و سنگ‌های قبلی بنا اضافه می‌کند و انجام هر کاری وابسته به کارهای انجام شده قبلی است. بنابراین نمی‌توان گفت، کدام بخش از کار مهمترین بخش کار بوده‌است و در کل پیدایش اینترنت نتیجه کار و تلاش گروه کثیری از دانشمندان است. داستان پیدایش اینترنت با افسانه و واقعیت در هم آمیخته شده‌است.

 

در اوایل دهه ۶۰ میلادی آقای باران طی مقالاتی پایه کار اینترنت امروزی را ریخت. اطلاعات و داده‌ها به صورت قطعات و بسته‌های کوچکتری تقسیم و هر بسته با آدرسی که به آن اختصاص داده می‌شود به مقصد خاص خود فرستاده می‌شود. به این ترتیب بسته‌ها مانند نامه‌های پستی می‌توانند از هر مسیری به مقصد برسند. زیرا آنها شامل آدرس فرستنده و گیرنده هستند و در مقصد بسته‌ها مجددا یکپارچه می‌شوند و به صورت یک اطلاعات کامل درمی‌آیند.

 

آقای باران (Baran) طی مقالاتی اینچنینی ساختمان و ساختار اینترنت را پیش‌گویی کرد. او از کار سلول‌های مغزی انسان به عنوان الگو استفاده کرد، او معتقد بود: وقتی سلول‌های مغزی از بین بروند، شبکه عصبی از آنها دیگر استفاده نمی‌کند و مسیر دیگری را در مغز انتخاب می‌کند. از دیدگاه وی این امکان وجود دارد که شبکه‌ای با تعداد زیادی اتصالات برای تکرار ایجاد شوند تا در صورت نابودی بخشی از آن، همچنان به صورت مجموعه‌ای به هم پیوسته کار کند. تا نیمه دهه ۶۰ میلادی کسی به نظرات او توجه‌ای نکرد. تا اینکه در سال ۱۹۶۵ نیروی هوایی آمریکا و«آزمایشگاه‌های بل» به نظرات او علاقه‌مند شدند و پنتاگون با سرمایه‌گذاری در طراحی و ساخت شبکه‌ای براساس نظریات او موافقت کرد.

 

ولی آقای باران (Baran) بنابر دلایلی حاضر با همکاری با نیروی هوایی آمریکا نشد. در این میان دانشمندی با نام تیلور (Tailon) وارد موسسه آرپا (ARPA) شد. او مستقیما به آقای هرتسفلد رییس موسسه پیشنهاد کرد: (ARPA) آرپا هزینه ایجاد یک شبکه آزمایشی کوچک با حداقل چهار گره را تامین کند که بودجه آن بالغ بر یک میلیون دلار می‌شد. با این پیشنهاد تیلور تجربه‌ای را آغاز کرد که منجر به پیدایش اینترنت امروزی شد. او موفق شد در سال ۱۹۶۶، دو کامپیوتر را در شرق و غرب آمریکا به هم متصل کند. با این اتصال انقلابی در نحوه صدور اطلاعات در دنیای ارتباطات رخ داد که نتیجه آن را امروز همگی شاهد هستیم. این شبکه به بسته‌هایی (packet) از داده‌ها که به وسیله کامپیوترهای مختلف ارسال می‌شدند اتکا داشت. پس از انکه ازمایشها سودمندی انرا مشخص کردند سایر بخش‌های دولتی و دانشگاهها پژوهشی تمایل خود را به وصل شدن به ان اعلام کردند . ارتباطات الکترونیکی به صورت روشی موثر برای دانشمندان و دیگران به منظور استفاده مشترک از داده‌ها در امد. در همان زمان که ARPAnet در حال رشد بود تعدادی شبکه پوشش محلی (LAN) در نقاط مختلف آمریکا به وجود امد. مدیران LANها نیز به وصل کردن کامپیوترهای شبکه‌های خود به شبکه‌های بزرگتر اقدام کردند . پروتوکل اینترنت ARPAnet IP زبان استاندارد حکمفرما برای برقراری ارتباط کامپیوترهای شبکه‌های مختلف به یکدیگر شد.تاریخ تولد اینترنت به طور رسمی اول سپتامبر ۱۹۶۹ اعلام شده‌است. زیرا که اولین “IMP” در دانشگاه “UCLA” واقع در سانتاباربارا در این تاریخ بارگذاری شده‌است.

از اوایل دهه ۱۹۹۰ رشد استفاده از اینترنت به صورت تصاعدی افزایش یافت . یکی از علل چنین استقبالی ابزار جستجویی مانند Gopher و archie بوده‌است اما اینها در سال ۱۹۹۱ تحت تاثیر word wide web قرار گرفتند که به وسیله CERN یا ازمایشگاه فیزیک هسته‌ای اروپا ساخته شد . با ان که اینترنت از ابتدا طوری بود که مبادله اطلاعات برای تازه واردان بسیار ساده باشد. بزرگترین جهش در وب در سال ۱۹۹۳ با عرضه نرم‌افزار موزاییک mosaic که نخستین برنامه مرورگر وب گرافیکی بود به وجود امد. برنامه موزاییک محصول تلاش دانشجویان و استادان بخش "مرکز ملی کاربردهای ابر کامپیوتر " در دانشگاه ایلینویز آمریکا بود. برای نخستین بار موزاییک امکانات اشاره و کلیک (به وسیله موس) را فراهم کرد. کاربران می‌توانستند صفحات وب (web page) یا مجموعه‌ای از متن و گرافیک را کنار هم بگذارند تا هر کسی که میخواست انها را بتواند روی اینترنت ببیند. وقتی با موش روی کلمه‌ها یا تصاویر خاصی که hyper link نامیده می‌شد کلیک می‌کردند برنامه موزاییک به طور خود کار یک فروشگاه اینترنتی دیگر باز می‌کرد که به کلمه یا تصویر خاص و کلیک شده اختصاص داشت. بهترین بخش این سیستم انجا بود که hyper linkها می‌توانستند به صفحاتی روی همان کامپیوتر یا هر کامپیوتر دیگر اینترنت با خدمات وب اشاره کنند. صفحات وب هر روز متولد می‌شدند و مفهوم موج سواری یا surfing روی وب متولد شد. اواسط سال ۱۹۹۴ سه میلیون کامپیوتر به اینترنت وصل شده بود و در ان هنگام اجرای عملیات اهسته نشده بود. صفحات جدید وب که شامل همه چیز از اسناد دولتی تا مدارک شرکت‌ها و مدل‌های جدید لباس بود در سراسر دنیا چندین برابر شد . موزاییک و جانشینان ان مانند navigator محصول شرکت " نت اسکیپ " اینترنت را از قلمرو علمی به میان مردم اوردند. طبق اخرین امار ۵۱ درصد کاربران بعد از سال ۱۹۹۵ وارد این محیط شده‌اند. میلیون‌ها انسانی که از اینترنت استفاده می‌کنند نیازی ندارند که نکات فنی مانند TCP/IP را بدانند . امروزه شرکتهای خدمات دهنده اینترنت یا ISP این کار را به عهده دارند.رشد روز افزون ان و ساده تر شدن استفاده ان همچنان ادامه دارد . هر چه تعداد مردم بیشتری به اینترنت رجوع کنند تعداد شرکت‌های سازنده برنامه‌های اینترنت بیشتر می‌شود.با انکه بعضی از عاشقان اینترنت ان را نوعی شیوه زندگی می‌دانند. در نظر بیشتر کاربران منبع سرگرمی اطلاعات است ولی بیشترین مصرف ان پست الکترونیکی یا همان email است که یکی از ابزارهای ارتباطی کار امد به شمار می‌رود. پیامها از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر با سرعت پرواز می‌کنند و منتظر میمانند تا شخص فرصت خواندن انها را پیدا کند . وب امکانات خوبی برای کپی از نرم‌افزارهای مجاز از لحاظ کپی فراهم میسازد. وقتی که می‌بینیم که در مدت کوتاهی اینترنت به چنین رشدی نایل آمده است، مطمئنا دشوار خواهد بود که آینده او را پیش بینی کنیم. طبق نظر کارشناسان ماهانه ۱۰ درصد به تعداد کاربران اینترنت افزوده می‌شود ولی تعداد دقیق کاربران که روزانه از آن استفاده می‌کنند مشخص نیست. هرچند که پاره‌ای از کارشناسان تعداد آنها را تا ۹۰۰ میلیون نفر حدس می‌زنند. تعداد رسمی کاربران اینترنتی را در سال ۲۰۰۰ کارشناسان ۵۰۰ میلیون نفر اعلام کرده بودند.

قطعا در سال‌های آینده تحولات شگرفی را در زمینه شبکه‌های اینترنتی شاهد خواهیم بود. به‌وسیله اینترنت انسان به راه‌های جدیدی دست پیدا کرد. در کنار این شانس جدید توسط اینترنت، باید بگوییم خطراتی نیز در رابطه با سیاست و اقتصاد و علم به دنبال خواهد داشت. فرم امروزی اینترنت مدیون همکاری تمام کاربران اینترنت در سرتاسر گیتی است که با این تصور که اطلاعات موجود در سطح جهان را به راحتی با یکدیگر مبادله کنند. این تصوری بود که آقای باران(Baran) از اینترنت داشت و امیدواریم در آینده نیز تکامل اینترنت در این مسیر باشد.

 

برچسب های سایت:طراحی وب سایت متناسب با علایق کاربران

تخصص ما

طراحی سایت،طراحی سایت حرفه ای ، طراحی سایت داینامیک ، طراحی سایت استاتیک ، طراحی سایت فلش ، طراحی صفحات وب ، سئو حرفه ای,سئوی حرفه ای، طراحی پرتال(پورتال) ،وب هاستینگ،میزبانی وب،ثبت دامنه، طراحی فروشگاه اینترنتی ، تبلیغات گوگل و بهینه سازی سایت است.

در زمینه طراحی وب سایت، اصطلاحات متفاوتی وجود دارد. تنها کلمه ای که تمام این اصلاحات را شامل می شود و بر آنها غلبه می کند کلمه "قابلیت استفاده" است.قابلیت استفاده، در طراحی سایت امری مهم برای مشتریان می باشد.

اگر طراحی سایت شما به گونه ای باشد که کسی نتواند از آن استفاده کند، پس هیچ کس خودش را برای تماشای دوباره وب سایت شما به زحمت نمی اندازد. سایت شما باید دارای رابط کاربری" کاربر پسند" باشد در غیر این صورت، شما هیچ سود بازگشتی از سرمایه گذاری خود دریافت نخواهید کرد. به همین دلیل مهم نیست که زمینه کاری شما حول چه موضوعی است و وب سایت شما درباره چیست، مهم آن است که اصلیترین نگرش در طراحی سایت شما، کاربران ، مشتریان و علایق آنها می باشد.

کاربران، مخاطبان هدف و بازدیدکنندگان وب سایت شما باید هدف اصلی طراحی سایت باشند. از آنجایی که توصیه های زیادی در این زمینه وجود دارد، ما نیزدر این مقاله چند نکته مهم و کاربردی آورده ایم تا با استفاده از آنها طراحی سایت خود را طوری انجام دهید تا برای کاربران و بازدیدکنندگان مفید و قابل استفاده باشد.

طراحی وب سایت متناسب با علایق کاربران

HTML

تعدادی از نسخه های ویژه ی کدهای HTML وجود دارند که باعث مشکلاتی برای برخی از بازدیدکنندگان می شود. این مشکلات به خاطر آن است که چون سخت افزار سیستم های کامپیوتری دیر به دیر به روز رسانی می شوند بنابراین پشتیبانی بسیاری از نسخه های جدید را انجام نمی دهند.در حقیقت پس از بیرون آمدن این تکنولوژی ها، حدودا" یک سال زمان می برد تا نسخه های جدید وارد سیستم های کامپیوتری شود. تنها راهی که می توانید طراحی سایت خود را کاربر پسند کنید آن است که HTML وب سایت خود را به HTML 1.0 محدود کنید. بهترین پیشنهادی که ما برای شما داریم آن است که اگر تکنولوژی تازه ای در این زمینه به بازار آمد حداقل یک سال صبر کنید تا این تکنولوژی به طور عموم فراگیر شود و بعد از آن استفاده کنید.

سرعت لود وب سایت

هر روزه افراد زیادی به اینترنت دسترسی پیدا می کنند و وارد دنیای مجازی وب می شوند اما این بدان معنی نیست که سرعت اتصال آن ها به اندازه سرعت اتصال شما است. تحقیقات اخیر نشان داده است که سرعت لود فروشگاه اینترنتی اصلیترین فاکتور رنکینگ وب سایت است. اگر بعد از 10 ثانیه هیچ بخشی از وب سایت شما بالا نیاید یک مشتری بالقوه علاقه و اشتیاق خودش را برای دیدن سایت شما ازدست می دهد. پس سعی کنید طراحی سایت خود را طوری انجام دهید تا مشتریان و بازدیدکنندگان از وب سایت شما راضی باشند.

محتوای سایت

تمام متخصصان طراحی سایت معتقدند که محتوا و درون مایه پادشاه سایت است و نقش کلیدی دارد. محتوای وب سایت، عنصری است که موتور جستجوهایی مثل گوگل هنگام بایگانی (index) آن را می بیند و به آن توجه می کند. همچنین فاکتور مهمی در فروشگاه اینترنتی است که مشتریان و بازدیدکنندگان آن را می بینند.

محتوای سایت باید سریعاً بازدیدکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد و آن‌ها را در سایت شما نگه دارد. جذابیت را در تمام صفحات سایت برجسته کنید. اگر کاربران، جذب سایت شما شوند، آن وقت میبینید که مجدد به وب سایت شما می آیند.

رنگ در طراحی سایت

رنگ ها می توانند نقش مهمی در طراحی سایت شما داشته باشند. حتی بیشتر از آنچه که فکرش را کنید. رنگ ها بر قابلیت استفاده وب سایت تأثیر بسزایی دارند. رنگ هایی وجود دارند که در کنار هم جلوه خاص و جذابی را به سایت می بخشند و رنگ هایی هم هستند که آن قدر پر رنگ و جیغ اند که قبل از آن که چشم های شما را بسوزانند باید از آن ها دوری کنید.

مواردی که ذکر کردیم تنها قسمتی از نکات مهم در طراحی سایت است. هر چند ابتدایی هستند ولی کاربرد بسیار زیادی دارند که در عین سادگی بسیاری از صاحبان سایت توجهی به آن ها نمی کنند. پس این نکات در عین حال ساده را حتماً جدی بگیرید و در طراحی وب سایت خود امتحان کنید. در پایان نتیجه را نسبت به قبل مقایسه کنید، آن وقت متوجه اهمیت این نکات در طراحی سایت خود می شوید.

منبع:کاسپید

تگ های مطلب:

طراحی وب سایت متناسب با علایق کاربران،طراحی سایت،طراحی سایت اختصاصی

طراحی سایت،طراحی وب سایت،طراحی وب سایت حرفه ای، طراحی حرفه ای سایت،طراحی حرفه ای،طراحی وب سایت،طراحی سایت،طراحی سایت داینامیک و حرفه ای،طراحی سایت استاتیک وفلش،طراحی سایت برای اشخاص و شرکت ها،طراحی سایت و بهینه سازی سایت،طراحی سایت و سئو، طراحی وب سایت فلش،بهینه سازی سایت، سایت بهینه،seo،خدمات seo،طراحی سایت فروشگاهی،طراحی سایت فروشگاه،فروشگاه اینترنتی،طراحی فروشگاه اینترنتی، فروشگاه الکترونیکی،طراحی فروشگاه الکترونیکی،طراحی شاپ،طراحی صفحات فروشگاه،طراحی سایت در،طراحی سایت با، طراحی سایت برای،طراحی سایت و،اتوماسیون اداری،اتوماسیون دانشگاه،اتوماسیون برای سازمان ها ، طراحی قالب ،آموزش طراحی سایت،جوملا،asp.net،C#.net،دروپال،وردپرس،cms،طراحی سایت با java، طراحی سایت با زبان برنامه نویسی ، طراحی سایت فول فلش ،طراحی سایت رایگان،طراحی سایت ارزان، طراحی پرتال حرفه ای، طراحی حرفه ای فروشگاه، طراحی حرفه ای وب سایت،طراحی سایت در تهران، طراحی سایت برای تمام استان ها،طراحی سایت و پشتیبانی 24 ساعته، طراحی سایت به صورت کاملا حرفه ای،طراحی سایت مطابق با استانداردهای روز دنیا

جستجو در سایت سازی
طراحی سایت برای ادارات طراحی صفحات وب طراحی سایت ارزان طراحی سایت صنعتی طراحی سایت شرکت
طراحی سایت حرفه ای سایت ساز طرح یا قالب وب سایت طراحی سایت شخصی طراحی سایت اختصاصی
طراحی سایت با Asp.net اتوماسیون اداری طراحی سایت جاوا(java) طراحی سایت مذهبی طراحی سایت با جوملا
طراحی سایت خبری طراحی سایت تبلیغاتی آموزش طراحی سایت طراحی سایت فلش طراحی سایت موبایل
CLOSE
طراحی سایت | نقشه وب سایت | دانستنی ها | نمونه کارها | تعرفه طراحی سایت | شرکت های طراحی وب سایت | تست سرعت اینترنت

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه سایت سازی می باشد. وب هاستینگ -دانلود قالب های جوملا

طراحی سایت داینامیک |سئو | طراحی فروشگاه اینترنتی | طراحی پرتال حرفه ای | طراحی سایت استاتیک | تبدیل سایت استاتیک به داینامیک

دفتر گروه : تهران - تهرانسر - خیابان اصلی - روبروی خیابان بیستم - پلاک 124 - واحد22


نه,خرید ساعت کاسیو casio ,

 

 

 

 

 


کاسیو casio , خرید اینترنتی ساعت مچی کاسیو,خرید ساعت I

 

 

 

 

 


مزایای وب سایت نسبت به فروشگاه اینترنتی

تخصص ما

طراحی سایت،طراحی سایت حرفه ای ، طراحی سایت داینامیک ، طراحی سایت استاتیک ، طراحی سایت فلش ، طراحی صفحات وب ، سئو حرفه ای, طراحی پرتال(پورتال) ، طراحی فروشگاه اینترنتی ، تبلیغات گوگل و بهینه سازی سایت است.

در دنیای امروز همه دوست دارند خود را به نوعی در Internet معرفی کنند. برخی از افراد از فروشگاه اینترنتی برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند و برخی نیز از وب سایت.

در واقع فروشگاه اینترنتی راه صحیحی برای این کار نمی باشد به دلایل زیر:

فروشگاه اینترنتی‌ها غیررسمی هستند.

ترافیک بالای فروشگاه اینترنتی ها و کندی سرویس آن ها.

فضایی برای آپلود عکس ها ندارید و باید از فضای مجازی استفاده کنید.

محدودیت در تعداد صفحات دارد.

عدم امنیت (با هر نوع مشکل سرویس دهنده، شما ممکن است داده های خود را از دست بدهید.)

تحمل بنرهای تبلیغاتی مزاحم.

در عوض داشتن یک وب سایت حرفه ای دارای مزایای زیر می باشد:

افزایش اعتبار شما.

تبلیغ حرفه خود در سطح دنیا بدون محدودیت های مکانی و زمانی و همچنین با هزینه کمتر، بدون نیاز به چاپ کارت، بروشور، اعلامیه یا آگهی.

گرفتن نظرات و انتقادات از سرتاسر دنیا جهت بهبود فعالیت ها.

سریع تر انجام دادن فعالیت ها (24 ساعته و حتی در مواقع تعطیلات رسمی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به مشتریان در رابطه با فعالیت شما می باشد.)

هدایت مشتریان به سایت شما از طریق موتورهای جستجو در اینترنت.

کسب در آمد از تبلیغ برای دیگران.

آموزش تخصصی افراد در زمینه های مختلف.

سایر موارد دیگر....

 

برچسب های سایت:

طراحی سایت،طراحی وب سایت،طراحی وب سایت حرفه ای، طراحی حرفه ای سایت،طراحی حرفه ای،طراحی وب سایت،طراحی سایت،طراحی سایت داینامیک و حرفه ای،طراحی سایت استاتیک وفلش،طراحی سایت برای اشخاص و شرکت ها،طراحی سایت و بهینه سازی سایت،طراحی سایت و سئو، طراحی وب سایت فلش،بهینه سازی سایت، سایت بهینه،seo،خدمات seo،طراحی سایت فروشگاهی،طراحی سایت فروشگاه،فروشگاه اینترنتی،طراحی فروشگاه اینترنتی، فروشگاه الکترونیکی،طراحی فروشگاه الکترونیکی،طراحی شاپ،طراحی صفحات فروشگاه،طراحی سایت در،طراحی سایت با، طراحی سایت برای،طراحی سایت و،اتوماسیون اداری،اتوماسیون دانشگاه،اتوماسیون برای سازمان ها ، طراحی قالب ،آموزش طراحی سایت،جوملا،asp.net،C#.net،دروپال،وردپرس،cms،طراحی سایت با java، طراحی سایت با زبان برنامه نویسی ، طراحی سایت فول فلش ،طراحی سایت رایگان،طراحی سایت ارزان، طراحی پرتال حرفه ای، طراحی حرفه ای فروشگاه، طراحی حرفه ای وب سایت،طراحی سایت در تهران، طراحی سایت برای تمام استان ها،طراحی سایت و پشتیبانی 24 ساعته، طراحی سایت به صورت کاملا حرفه ای،طراحی سایت مطابق با استانداردهای روز دنیا

جستجو در سایت سازی
طراحی سایت برای ادارات طراحی صفحات وب طراحی سایت ارزان طراحی سایت صنعتی طراحی سایت شرکت
طراحی سایت حرفه ای سایت ساز طرح یا قالب وب سایت طراحی سایت شخصی طراحی سایت اختصاصی
طراحی سایت با Asp.net اتوماسیون اداری طراحی سایت جاوا(java) طراحی سایت مذهبی طراحی سایت با جوملا
طراحی سایت خبری طراحی سایت تبلیغاتی آموزش طراحی سایت طراحی سایت فلش طراحی سایت موبایل
CLOSE
طراحی سایت | نقشه وب سایت | دانستنی ها | نمونه کارها | تعرفه طراحی سایت | شرکت های طراحی وب سایت | تست سرعت اینترنت

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه سایت سازی می باشد. وب هاستینگ -دانلود قالب های جوملا

طراحی سایت داینامیک |سئو | طراحی فروشگاه اینترنتی | طراحی پرتال حرفه ای | طراحی سایت استاتیک | تبدیل سایت استاتیک به داینامیک

دفتر گروه : تهران - تهرانسر - خیابان اصلی - روبروی خیابان بیستم - پلاک 124 - واحد22

TOP

خرید ساعت I خرید ساعت

 

 

 

 

 

 

 


I خرید ساعت Iخرید ساعت مچ

 

 

 

 

 

استراتژی محتوا در بازاریابی اینترنتی


تخصص ما

طراحی سایت،طراحی سایت حرفه ای ، طراحی سایت داینامیک ، طراحی سایت استاتیک ، طراحی سایت فلش ، طراحی صفحات وب ، سئو حرفه ای,سئوی حرفه ای، طراحی پرتال(پورتال) ،وب هاستینگ،میزبانی وب،ثبت دامنه، طراحی فروشگاه اینترنتی ، تبلیغات گوگل و بهینه سازی سایت است.

استراتژی محتوا،قسمت بسیار مهمی در بازاریابی اینترنتی می باشد؛ اگر استراتژی محتوا در بازاریابی اینترنتی ضعیف باشد و عملکرد خوبی نداشته باشد نتیجه مطلوبی را مشاهده نخواهید کرد.

استراتژی محتوا در بازاریابی اینترنتی

در زیر به استراتژی محتوا در بازاریابی اینترنتی اشاره شده است:

منابع گوناگون محتوا

به منظور معرفی کسب و کارتان باید حداقل دارای یک سایت رسمی،یا یک فروشگاه اینترنتی رسمی در فیس بوک یا توییتر باشید. وب سایت شما باید فروشگاه اینترنتی ای حاوی اطلاعاتی درباره نوع کسب و کار و خدماتتان داشته باشد و آن را توصیف کند. این کار محتوا و برند شما را بهتر معرفی می کند و بازاریابی اینترنتی را گسترش می دهد.

کاربران و مشتریان وب سایت

ابتدا باید کاربران و مخاطبان خود را بشناسید که در چه رده سنی هستند و انتظارشان از کسب و کار شما چیست. سپس باید با استفاده از این شناخت و اطلاعات، محتوای خود را انتشار دهید تا در اختیار آنها قرار گیرد. متناسب بودن محتوا با نیاز کاربران و بازدیدکنندگان باعث می شود که آنها از اطلاعات موجود در وب سایت شما راضی باشند و دوباره برای بازدید به سایت شما بیایند.

برنامه دقیق و منظم

محتوای سایت خود را به صورت دقیق و منظم بروز رسانی کنید. محتوا و درون مایه ی قدیمی و تاریخ گذشته به درد هیچ مخاطب و کاربری نمی خورد و اگر این محتوای قدیمی، تا مدتی بروز رسانی نشود مخاطب و بازدید کننده را از وب سایت شما دور می کند و امکان دارد دیگر به سایت شما باز نگردد. مطالب سایت شما باید به روز بوده و به طور منظم بارگذاری شود تا هم موتورهای جستجو و هم بازدیدکنندگان بدانند که مطالب مفید و با ارزشی برای ارائه دادن در اختیار دارید، که در نهایت باعث افزایش رتبه و امتیاز وب سایت می شود. این استراتژی بازاریابی اینترنتی، در بهینه سازی وب سایت تأثیر زیادی دارد.

چه نوع محتوایی را ارائه دهیم؟

در نظر داشته باشید چه نوع محتوایی در چه مکانی باید استفاده شود؟

به عنوان نمونه، سایت درباره چیست؟ یا خدمات شما در چه موردی است؟

به عنوان مثال، اگر شما محصولات و خدمات تازه ای را وارد سایت خود می کنید باید اطلاعاتی درباره آن بنویسید که دلیل عرضه این محصول مشخص شود، برای چه کسانی است، چگونه کار می کند و...

شما باید مشخص کنید که بروز رسانی سایت های اجتماعی و پست های فیس بوک را به چه صورت بارگذاری کنید. استراتژی محتوای شما باید این موارد را مشخص کند.

اگر محتوای شما، شامل این موارد نشود باید این موارد را به محتوای خود اضافه کنید. چون امکان دارد بازاریابی اینترنتی شما با شکست مواجه شود. با اضافه کردن این استراتژی ها در بازاریابی اینترنتی خود، ترافیک سایت و رنکینگ وب سایت خود را افزایش دهید.

منبع:کاسپید

تگ های مطلب

استراتژی محتوا در بازاریابی اینترنتی،استراتژی

ی I خرید اینترنتی ساعت
مدیر فروشگاه اینترنتی : نوین پـــــویـــــا موضوعات
آموزشی (1)

 

 

 

 

 


طراحی وب سایت داینامیک

تخصص ما

طراحی سایت،طراحی سایت حرفه ای ، طراحی سایت داینامیک ، طراحی سایت استاتیک ، طراحی سایت فلش ، طراحی صفحات وب ، سئو حرفه ای,سئوی حرفه ای، طراحی پرتال(پورتال) ،وب هاستینگ،میزبانی وب،ثبت دامنه، طراحی فروشگاه اینترنتی ، تبلیغات گوگل و بهینه سازی سایت است.

طراحی وب سایت داینامیک

این روزها طراحی سایت به صورت داینامیک بسیار محبوب شده و به مدیران و طراحان وب سایت قدرت فراوانی برای ویرایش و بروز رسانی مطالب و داده ها می دهد.

صفحات داینامیک، صفحاتی اند که در پاسخ به درخواست مشتریان طراحی می شوند و بیشتر محتوای آن از یک پایگاه داده آماده می شود. این صفحات، به صاحبان سایتها این اجازه را می دهند تا اطلاعات سایت را با سهولت و آسانی تغییر دهند و بروز درآورند و با این کار به جای ویرایش چند فروشگاه اینترنتی، فقط مطالب پایگاه داده به روز رسانی می شود.

در طراحی وب سایت ها به صورت داینامیک از تکنولوژی های مختلفی همانند دات نت، Perl، ASP ، PHP ، Cold Fusion و JSP و غیره استفاده می شود.

آدرس و عنوان صفحات داینامیک اغلب دارای علامت سوال (?) است؛ همینطور وجود علامتهای % ، = ، +، $ یا & در یک نشانی می تواند نشان دهنده داینامیک بودن آن وب سایت باشد که به تمام علامتهای بعد از ؟، Query String می گویند. برای تماشای یک نمونه از صفحات داینامیک، در سایت گوگل عبارتی را جستجو کنید؛ فروشگاه اینترنتی نتایج جستجو، یک فروشگاه اینترنتی داینامیک است.

طراحی سایت داینامیک از نظر کاربران با اهمیت است اما از دیدگاه موتورهای جستجو مشکلاتی را نیز به همراه دارد که در زیر به آن اشاره شده است.

طراحی وب سایت داینامیک
مشکل طراحی وب سایت های داینامیک اینست که به اندازه طراحی سایت استاتیک، گوگل فرندلی نیستند و برخی از موتورهای جستجوگر نمی توانند آنها را ایندکس کنند و یا فقط بعضی از صفحات آن را ایندکس می کنند. چون برای طراحی صفحات داینامیک، باید یکسری متغیر انتخاب شود و بعد دکمه ثبت کلیک شود؛ و از آنجا که فروشگاه اینترنتی ای مجازی و واقعی وجود ندارد؛ ممکن است رباتهای موتورهای جستجوگر نتوانند اینگونه صفحات وب را بخوانند.

تعدادی از طراحان وب سایت ها، صفحات داینامیک را طوری پیاده سازی می کنند که موتورهای جستجو قابلیت استفاده و دست یابی به آنها را ندارند زیرا قدرت آماده کردن متغیرهای کافی و ضروری برای طراحی صفحات داینامیک را ندارند.

تگ های مطلب

طراحی وب سایت داینامیک،طراحی سایت،طراحی سایت

خرید اینترنتی ساعت دیواری (8)

خرید ادکلن (4)

خرید ساعت کاسیو (61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


طراحی سایت فروشگاهی

تخصص ما

طراحی سایت،طراحی سایت حرفه ای ، طراحی سایت داینامیک ، طراحی سایت استاتیک ، طراحی سایت فلش ، طراحی صفحات وب ، سئو حرفه ای,سئوی حرفه ای، طراحی پرتال(پورتال) ،وب هاستینگ،میزبانی وب،ثبت دامنه، طراحی فروشگاه اینترنتی ، تبلیغات گوگل و بهینه سازی سایت است.

طراحی سایت فروشگاهی

امروزه با فن آوری بازاریابی اینترنتی و استراتژی طراحی وب سایت، فروش فروشگاه اینترنتی معنی دیگری به خود گرفته است. روش های فروش محصولات و خدمات به صورت آنلاین ممکن است متفاوت باشد، اما قوانین کلی همان است و امکان دارد در طراحی سایت شما نیزتاثیر بگزارد.

دنیای مجازی این امکان را به شما می دهد تا بتوانید تمام محصولات خود را به همه ی افراد معرفی کنید و آنها را به فروشید. طراحی فروشگاه اینترنتی باید به نحوی باشد تا خریدار را برای خرید محصول متقاعد کند.

طراحی سایت فروشگاهی پر زرق و برق همیشه منجر به فروش زیاد نخواهد بود. مگر اینکه چیز مثبت و آموزنده ای در سایت شما وجود داشته باشد تا اکثر مشتریان و مخاطبان را به خود جذب نماید. برای نگه داشتن بازدید کننده در وب سایت تان، باید طراحی وب سایت شما به گونه ای باشد که هر یک از عبارات موجود در محتوا، خواننده را جلب کرده تا زمانی که به آخر فروشگاه اینترنتی برسد و تمایل به سفارش فروشگاه اینترنتی پیدا نماید.

مهم ترین قسمت طراحی وب سایت شما ساخت فروشگاه اینترنتی ی اول سایت است.پس این فروشگاه اینترنتی باید شامل چه مواردی باشد؟ آماده سازی طراحی وب سایت فروش اینترنتی بیشتر از بارگزاری یک فروشگاه اینترنتیء پر زرق و برق معنی دارد. در واقع سایت باید به نوعی سازمان دهی شده باشد. طراحی سایت اختصاصی و طراحی سایت حرفه ای به گونه ای است که حرکت درصفحات آن به راحتی امکان پذیر است.

اگر شما محصول با ارزشی در وب سایت خود برای فروش دارید، باید طراحی وب سایت شما نیز حرفه ای باشد. سعی کنید نظر خود را مانند یک آموزگار به مشتریان خود در مورد محصولات و خدمات ارائه شده در وب سایت تان آموزش دهید. این روش باعث می شود محصولات و خدمات شما به وضوح و سادگی در وب سایت شما به نمایش درآید. مشتری شما نمی خواهد تصویر محصولات و خدمات شما را به صورت تبلیغاتی و گرافیک های هوشمندانه که هیچ ربطی به آن چیزی که در سایت شما به دنبالش هست، ببیند.طراحی سایت فروشگاهی

لینک ها بایدقابل مشاهده باشند. تلاش کنید ظاهر سایت ساده باشد تا قابل فهم باشد. در واقع محصولات و خدمات شما باید برای مشتریان یک راه حل مناسب باشد. وضعیت وب سایت خود را به گونه ای طراحی نمایید که به عنوان ارائه دهنده سرویس و محصولات ریسک کمتری برای شما و کسب و کارتان داشته باشد.
غلبه بر ترس مشتریان به معنی وجود ضمانتی برای بازپس دادن پول او هنگام نارضایتی از فروشگاه اینترنتیی شما می باشد. اعتماد داشتن آنلاین کار راحتی نیست، اما یکی از راه های غلبه براین مشکل، دردسترس بودن شما برای مشتریان می باشد. این بدان معنی است که در طراحی وب سایت خود قسمتی برای تماس با ما طراحی نموده و آدرس ایمیل، شماره تلفن و حتی آدرس محل اقامت خود را در آن قرار دهید.

به خاطر داشته باشید بعد از فروش محصول، اعتماد پایان نمی پذیرد. شما فقط یک محصول نمی فروشید بلکه شما برای مشتری کار می کنید. بنابراین در طراحی وب سایت خود در صفحات اول باید بخشی را برای "خدمات پس ازفروش" در نظر بگیرید. همچنین در سایت های فروشگاهی مشاوران فروشی وجود دارند که به مشتری پیشنهاد خرید محصول می دهند تا وب سایت شما را به دست فراموشی نسپرده و مجدد مشتری اقدام به بازگشت به فروشگاه آنلاین شما نماید.

مطمئناً میخواهید بازدیدکنندگان و مشتریان شما برای خود شما باقی مانده و به سمت رقبای شما کشیده نشوند. بعلاوه باید برای دریافت پاسخ سریع از مشتری، اقدام به ارائه تخفیف و فروش های فوق العاده برای آنها نمایید. در آخر زمانی هم برای طراحی سایت و فروشگاه اینترنتیء اول فروشگاه خود بگذارید. قبل از هر تصمیم گیری و مشاهدهء تمامی قسمتها و صفحات، افراد اولین چیزی که مشاهده می نمایند فروشگاه اینترنتیء نخست و اصلی سایت شماست.

فروشگاه اینترنتیء اصلی سایت شما مانند محوطهء بیرون منزل شماست. اگر ساخت فروشگاه اینترنتیء اصلی و طراحی وب سایت آن جذاب نباشد کسی راغب نمی شود به داخل آن بیاید.

خرید ساعت مچی لمسی (3)

خرید ساعت مچی LED (6)

 


برچسب‌ها: فروشگاه, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی تی وی شاپینگ, فروشگاه اینترنتی انلاین, فروشگاه اینترنتی عینک
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 8:11  توسط مهدی ابراهیمی  | 

خرید بازی4


پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول
Saturday 23 December 2006 01:04 AM #9
sysman2 sysman2 آنلاین نیست.
مدیر انجمن ها

Array
تاریخ عضویت
Friday 20 January 2006
نوشته ها
1,951
Thanks
0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Post نرم افزار فروشگاه ساز اینترنتی

عملكرد عمومى: زبان برنامه نویسی PHP
پشتوانه شى‌گرايى
به دوزبان فارسى و انگليسى در حال حاضر

طرح و قالبندى:

محيا كردن ساختارى قالبمند براى:
ايجادقالبهاى گرافيكى سريع, راحت و داراى انعطاف
به وجود آوردن انطباق با ساير قسمتهاى سايت به سهولت
پشتيبانى از تصاوير ديناميك

عملكرد و تحول مديريتى:

پشتيبانى از تعداد نامحدود شاخه و محصول
ساختار تقسيم‌بندى محصولات در داخل شاخه‌ها
ساختار ايجاد شاخه‌هاى تودرتو
اضافه‌كردن, ويرايش و حذف شاخه‌ها, محصولات, ارائه‌كنندگان, مشتريان و نظرات
پشتيبانى از محصولات فيزيكى (قابل حمل) و محصولات مجازى (قابل دريافت ازطريق اينترنت)
تامين امنيت حوزه مديريت بااستفاده از نام‌كاربرى و كلمه عبور تعيين شده در زمان ورود به فروشگاه و اضافه کردن کاربر جدید با تعریف محدودیت دسترسی به سایت و چک کردن فعالیتهای کاربران مدیریتیدر صفحات مدیریت فروشگاه
برقرارى ارتباط با مشتريان با استفاده از پست الكترونيك يا خبرنامه و .....
گرفتن پشتيبان از پايگاه داده و بازيابى اطلاعات
چاپ فاكتور و ليست بسته‌بندى از فروشگاه اینترنتی سفارشات
آمارگيرى از محصولات و مشتريان
پشتيبانى از قابليت چندزبانگى
پشتيبانى از قابليت استفاده از چندين واحدپول
انتخاب كردن چگونگى نمايش و چگونگي‌ سفارش در فروشگاه اینترنتی ليست محصولات
پشتيبانى از بانرهاى تبليغاتى ديناميك و ثابت با بهره‌گيرى از سيستم آمارگيرى كامل

عملكرد بخش مشتريان:

تمامى سفارشات براى بازيابى سريع و كارآمد در داخل پايگاه داده ذخيره مى‌شوند
مشترى مى‌تواند سوابق و وضعيت سفارشات خود را مشاهده كند
مشترى مى‌تواند به راحتى حساب شخصى خود را نگه‌دارى كند
امکانات سبد خرید برای مشتريان عضو
قابليت جستجوى فورى و پيشرفته سريع و كاربرپسند
قابليت دريافت نظرات مشترى در رابطه با محصول براى يك تجربه خريد به يادماندنى
امكان ثبت سفارشات
ايجاد ارتباط امن با مشترى بااستفاده از SSL
تعداد محصولات موجود درهر شاخه به راحتى مي‌تواند نشان داده شودو يا پنهان گردد
ليست بهترين فروشندگان به صورت شاخه‌اى و عمومى
ايجاد مسيرحركت دنباله‌دار براى گشت‌وگذار راحت در داخل سايت

عملكرد بخش محصولات:

ارتباط صفات محصول به صورت ديناميك
ويرايشگر HTML براى بخش توضيح محصولات
روش نمايش اتوماتيك براى محصولات ويژه و پربیننده
كنترل محصولاتى كه موجوديشان تمام شده است به منظور دسترس‌پذير بودن براىخريد مشتريان
مشترى ميتواند براى دريافت ايميلها و خبرنامه‌هاى مربوط به يك محصول خاص عضو شود

عملكرد بخش پرداخت هزينه:

پرداخت از طریق فروشگاه اینترنتیهای عضو شتاب (در حال حاضر فروشگاه اینترنتی سامان و پارسیان) به صورت کاملآ آن لاین
اعتباري ( ميتوانيد براي مشتريان مورد نظر خود اعتبار تعريف كنيد تا از محل اعتبار تعريف شده اقدام به خريد نمايند)

قابليت پرداخت هزينه سفارشات به صورت فيزيكى (چك يا حواله, پرداخت در محل ,تلفنی و.......)
قابليت پرداخت هزينه سفارشات به صورت مجازی((PayPal, visa card ,master card
قابليت ازكارانداختن يا فعال كردن نوع پرداخت هزينه سفارش با استفاده محل زندگى مشترى

عملكرد بخش حمل و نقل:

ارسال فروشگاه اینترنتی توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران: پس از نهايي شدن خريد توسط خريدار، فروشنده سفارش رسيده را آماده كرده و در بخش مديريت فروشگاه وضعيت سفارش را از حالت «معلق» به حالت «ارسال شده» تغيير مي دهد، از طريق كنترل پنلي كه از قبل در اختيار شركت پست جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است، شركت پست از خريد انجام گرفته اطلاع پيدا مي كند (بدون نياز به حتي تماس تلفني فروشنده با شركت پست) شعبه پستي به آدرس فروشنده مراجعه ميكند و كالاي مورد نظر را دريافت كرده و به دست خريدار مي رساند و در صورتي كه خريدار هزينه كالا را قبلاً پرداخت نكرده باشد، هزينه كالا به همراه هزينه پستي را از خريدار دريافت مي كند شعبه پست تاييد دريافت پول را در كنترل پنل اختصاصي خود اعلام مي نمايد و وضعيت سفارش را از حالت «ارسال شده» به «وصول شده» تغيير مي دهد و در خصوص اقلامي كه پرداخت هنگام تحويل انجام گرفته است واحد مالي پست با طرف قرارداد يعني فروشنده در بازه زماني مشخص تسويه حساب مي نمايد.
قابليت استفاده از روشهاى حمل و نقل با استفاده از وزن, قيمت و مقصد
امكان ايجاد حمل و نقل رايگان با استفاده از هزينه و مقصد
قابليت ازكار انداختن ويا فعال كردن روش حمل و نقل محصولات با استفاده از محل زندگى مشترى

امكانات زبان فارسى:

استفاده از زبان فارسى در كليه قسمتهاى برنامه (بخش مديريت و بخش فروشگاه به طور كامل)
امكان تايپ فارسى و انگليسى در كليه كادرهاى فروشگاه
قابليت ارسال ايميل و خبرنامه به زبان فارسى
استفاده از تاريخ هجرى شمسى در كل برنامه
قابليت استفاده از واحدپولى ريال و تومان در معاملات داخل سايت و قابليت تبديل واحدهاى پولى به يكديگر به آسانى

پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول
Saturday 23 December 2006 01:08 AM #10
sysman2 sysman2 آنلاین نیست.
مدیر انجمن ها

Array
تاریخ عضویت
Friday 20 January 2006
نوشته ها
1,951
Thanks
0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Post فروشگاه مجازی در Pars CMS
ویژگی فروشگاه مجازی در Pars CMS

1. امکانات بخش مدیریت دسته بندی فروشگاه اینترنتی
<ایجاد , حذف و ویرایش دسته های فروشگاه اینترنتی – مشاهده و چینش ساختار سلسله مراتبی دسته ها

<ایجاد , حذف و ویرایش عنوان و توضیحات دسته ها در ادیتور متن

اختصاص دادن عکس به یک دسته
فرمت بندی و قالب دهی توضیحات ( رنگ , فونت , اندازه قلم و . . .)
2. امکانات بخش مدیریت مشتریان
گزارشگیری از سفارشات مشتریان و پیشروی مراحل خرید ایشان
ویرایش و حذف مشتریان
3. امکانات بخش مدیریت فروشگاه اینترنتی و خدمات
ایجاد ویرایش و حذف فروشگاه اینترنتی و خدمات

اختصاص توضیحات و عکس و لینک در ادیتور متن

تعیین قیمت فروشگاه اینترنتی و یا خدمات
امکان دسته بندی فروشگاه اینترنتی و یا خدمات
کاربردهای فروشگاه مجازی :

مدیریت محصولات شامل اضافه کردن محصولات جدید و ویرایش یا حذف اطلاعات محصولات قبلی،

مدیریت قیمت محصولات ، تخصیص تعداد نامحدود توضیحات تکمیلی به محصولات به همراه عکس ، کلیپ های صوتی و تصویری و گزارش های پیگیری های مربوط به محصولات

مدیریت طبقه بندی محصولات شامل حذف، اضافه و یا ویرایش طبقه بندی محصولات در سطوح مختلف و لیست گیری و گزارش گیری های مربوط به طبقه بندی ها.

مدیریت سفارشات شامل لیست گیری از سفارشات و تغییر وضعیت هر کدام به همراه امکانات

تماس اتوماتیک با مشتری، گزارش گیری از سفارشات و ویرایش سفارش محصولات هر سفارش

مدیریت اعضاء و مشتریان شامل مدیریت اطلاعات اعضاء و مشتریان و امکانات ارتباط گروهی و تک به تک با آنها

تنظیمات سیستم شامل ویرایش نامههای الکترونیکی پیامهای سیستم، تنظیمات پارامترهای ویژه فروشگاه الکترونیکی

امکاناتی که در اختیار بازدید کننده فروشگاه قرار می گیرد:
امکانات جستجوی سریع و ساده و نیز جستجوی پیشرفته بر روی محصولات
قابلیت مرور محصولات از طریق طبقه بندی های مختلف
ارائه امکان ثبت نام و عضویت در فروشگاه
دسترسی به توضیحات متن ، عکس ، کلیپ های صوتی و تصویری هر محصول
امکان تماس با مسئولین سایت و ارائه نظرات
مشاهده اطلاعات متنی در مورد فروشنده ، راهنمایی سیستم و سایر اطلاعات مربوطه

پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول
فروشگاه اینترنتی 1 از 1012345...بعدیآخرینآخرین
انتخاب سریع یک انجمن

شركتها و محصولات نرم افزاري داخلي بالا
« موضوع قبلی | موضوع بعدی »
علاقه مندي ها (Bookmarks)
facebook Submit to Google Google
مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code فعال است
شكلك ها فعال است
[IMG] فعال است
[VIDEO] کد فعال است
کد HTML غیر فعال است
مشاهده قوانین انجمن

تماس با ما Developer Center Forum بایگانی بالا
اکنون ساعت 10:30 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.
Powered by vBulletin® Version 4.1.12
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
فارسی سازی توسط وی بی ایران

 

 

مچی کاسیو,خرید ساعت I خرید ساعت I

 

فيلتر
فیلتر بر اساس نام
نمايش #
مدل 15355 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14325 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14455 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14460 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14470 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14472
فروشگاه اینترنتی نــخست
ورود کاربران اینترنت
ورود کاربران پست الکترونیک
ارتباط با ما
سرویس ها
خوش آمدید آقای / خانم مهمان center امروز : ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

پرداخت اینترنتی چیست؟
پرداخت اینترنتی به پرداختن پول از طریق اینترنت، در قبال دریافت فروشگاه اینترنتی یا خدمات اطلاق می شود به طوری که این پرداخت بدون نیاز به حضور فیزیکی در فروشگاه اینترنتی یا فروشگاه و از طریق اینترنت انجام شود. در واقع خریدار با استفاده از کارت فروشگاه اینترنتیی خود می تواند از اینترنت خرید کند و پول آن را همان موقع پرداخت نماید.

فرآیند پرداخت اینترنتی مدیران سایت های اینترنتی با فروشگاه اینترنتی ها قراردادی می بندند و به این ترتیب پول با همکاری فروشگاه اینترنتی از طریق اینترنت از حساب مشتری به حساب مدیر سایت واریز می شود. در حال حاضر فروشگاه اینترنتیهای ملت، سامان، پارسیان، ملی، اقتصاد نوین و پاسارگاد این امکان را فراهم آورده اند که افراد بتوانند با استفاده از کارت های فروشگاه اینترنتیی تحت شتاب، خرید اینترنتی انجام دهند. یعنی این فروشگاه اینترنتی ها به عنوان دروازۀ پرداخت یا درگاه پرداخت یا در اصطلاح Gateway عمل می کنند.

این به این معنی نیست که فقط کارت های همین 5 فروشگاه اینترنتی قابلیت خرید اینترنتی را دارد، بلکه به این معناست که این فروشگاه اینترنتیها امکاناتی را فراهم کرده اند که بتوان با کارت سایر فروشگاه اینترنتی ها نیز خرید اینترنتی کرد و این امکانات خود را در اختیار فروشگاههای اینترنتی قرار داده اند. به این ترتیب شما پس از اطمینان از فروشگاه اینترنتی یا سرویس سایت مورد نظر خود می توانید پول آن را به صورت آنلاین پرداخت نمایید

چه کارت هایی می توان خرید اینترنتی کرد

تمامی کارت هایی که عضو شتاب هستند از هر درگاه قابلیت پرداخت اینترنتی را دارند .

هم اکنون میپردازیم به چگونگی پرداخت آنلاین از طریق وب سایت ما :


پارامتر هایی که برای یک خرید اینترنتی به آن نیاز داریم :

1- شماره 16 رقمی درج شده بر روی کارت

 

2- رمز خرید اینترنتی یا همان رمز دوم

3- تاریخ انقضاء درج شده بروی کارت

تاریخ انقضاء هم روی اغلب کارت های فروشگاه اینترنتیی حک شده است. اگر روی کارت شما تاریخ انقضاء وجود ندارد، نگران نباشید. از عدد 12 به جای ماه و از 99 به جای سال انقضای کارت استفاده نمایید.


4- کد CVV2
کد CVV2 به صورت یک عدد 3رقمی (و به ندرت 4رقمی) مانند شمارۀ 16رقمی حک شده روی کارت، بر روی اکثر کارت ها حک شده است. مثلاً روی کارت های فروشگاه اینترنتی های ملت، صادرات، پاسارگاد، سامان، پارسیان و... به صورت یک عدد 3رقمی حک شده است. یا در برخی کارت های فروشگاه اینترنتی ملی 4 رقمی است و عکس آن را در زیر مشاهده می نمایید.

 

اکنون که تمامی پارامتر ها را آماده داریم به آموزش آن از طریق وب سایت ما میپردازیم :

1 - ابتدا باید وارد فروشگاه اینترنتی < ورود کاربر > شوید و نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید .
نکته : اگر نام کاربری یا رمز عبور خود را نمی دانید با اطلاعاتی که هنگام درخواست سرویس ارائه نمودید با شماره 02156413000 تماس حاصل نمایید .

 

2- بعد از ورود به فروشگاه اینترنتی ای که حاکی از اطلاعات اصلی شما در سیستم است در منوی بالا بر روی < پرداخت آنلاین > کلیک نمایید .

 

3- در فروشگاه اینترنتی پرداخت آنلاین با توجه به وضعیت حساب شما منو هایی در اختیارتان قرار می گیرد ! شما در این فروشگاه اینترنتی می توانید سرویس خود را بدون هیچ تغییری تمدید کنید ، در صورتی که حساب شما محدود به حجم است آن را افزاریش دهید و یا سرعت اینترنت خود را با هزینه مابه تفاوت اندک افزایش دهید .


توجه داشته باشید که تمامی پرداخت های آنلاین شامل ده درصد تخفیف ویژه می باشند .
نکته : توجه داشته باشید که گزینه های " تمدید مجدد سرویس " ، " اضافه کردن حجم سرویس " و " تغییر سرویس خود " تنها در صورتی برای شما فعال است که حساب کاربری شما در سیستم بدهی پیشین نداشته باشد ! در صورتی که حساب شما بدهی پیشین داشته باشد شما تنها می توانید بدهی خود را پرداخت نمایید .

3-1 - ابتدا عمل مورد نظر خود را انتخاب کنید
3-2 - مشخصات سرویس انتخابی را بررسی کنیید و از درست انتخاب کردن سرویس خود اطمینان حاصل نمایید
3-3 - بر روی "ورود جهت پرداخت " کلیک کنید تا به فروشگاه اینترنتی پرداخت فروشگاه اینترنتی وارد شوید

4 - بعد از ورود به فروشگاه اینترنتی فروشگاه اینترنتی با تصویر زیر روبرو می شوید !

4-1 - ابتدا بررسی کنید که نام شرکت و مبلغی که در فروشگاه اینترنتی قبل مشاهده نمودید درست است یا خیر !
4-2 - پارامتر هایی که در ابتدا گفته شد را به دقت وارد نمایید
4-3 - بر روی پرداخت کلیک نمایید .

 

در صورتی که پرداخت شما با موفقیت انجام شود شما به سایت الماس آبی باز میگردید و شماره رسید پرداخت خود را مانند زیر مشاهده خواهید کرد :
لطفا برای اطمینان از پرداخت خود شماره رسید خود را یادداشت نمایید .

 


تبریک می گوییم ! شما با موفقیت توانستید سرویس خود را به صورت آنلاین پرداخت و برنده 10 درصد تخفیف شوید .

دیگــر خبرها
قوانـــین و مقررات
قوانين استفاده از سرويس ها
رفع مسئوليت
توافق نامه
لینـــک های مرتبط
خرید اینترنتی چیست ؟
راهنمای پرداخت اینترنتی
اینترنت الماس آبی
پرتال كاربران
سرویس ها
راهنماي خريد
تماس با ما
حساب های شرکت
تمامی حقوق این سایت مربوط و متعلق به شرکت اینترنت الماس آبی می باشد
version : BDI 3.15گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14525 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14537 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14583 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14602 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14626 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14672 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کام
مدل 14818 گروه طراحی سایت حرفه ای،سایت سازی.کامپرتال اجتماعی بیتوته

فروشگاه اینترنتی اصلی
اخبار داغ
مطالب تازه
تماس با ما
تبلیغات در بیتوته
کارت شارژ
استخدام در بیتوته

سه شنبه, 22 مهر 1393
علمی و آموزشیآیا می دانید ؟چرا خرید اینترنتی
تازه های آیا می دانید؟

آیا می دانید,اطلاعات عمومی,دانستنیهای علمی
آیا می دانید سری پنجاه و دوم

آیا می دانید سری پنجاه و دوم آیا می دانید که... خون 6 برابر غلیظ تر از آب است. آیا می دانید که...…
اینتـرنت,شرکت گوگل,دیتا سنتر گوگل
اینتـرنت کجا زنـدگی می‌کنـد؟
آیا می دانید,اطلاعات عمومی,دانستنیهای علمی
آیا می دانید سری پنجاه و یکم
اورست,قله اورست,اورست بلند‌ترین قله جهان
۱۰ واقعیت درباره قله اورست که احتمالاً از آنها خبر ندارید!
آیا می دانید,بیشتر بدانید,اطلاعات عمومی
آیا می دانید سری پنجاهم
رژلب,ترکیبات رژ لب,مواد سازنده رژ لب
آیا میدانید رژلب از چه موادی ساخته میشود؟
طول عمر حیوانات,کوتاه‌ترین طول عمر حیوانات
کدامیک از حیوانات عمر زیادی دارند؟
بیشتر »
خانه اخبار داغ نرخ دلار قیمت سکه موبایل خودرو سیم کـارت رنـد تصاویر دیدنی
آژانس گردشگری,رزروهتل,مسافرت و تفریح

چرا خرید اینترنتی
مجموعه: آیا می دانید ؟
اخبار،سرگرمی,آشپزی,مد,روانشناسی,اینترنت
: فروشگاه اینترنتی چیست؟
در تاريخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰ (1424 بار خوانده شده)
برای دیدن تصویر اصلی در فروشگاه اینترنتی جدید کلیک کنید. فروشگاه اینترنتی یا به قولی شاپینگ یک فضای مجازی بر روی اینترنت است که فروشندگاه ها می توانند فروشگاه اینترنتی و محصولات خود را از این طریق عرضه نمایند . در این فروشگاه هیچ محدودیتی برای فروشنده وجود ندارد.

مزایای و ویژگیهای فروشگاه اینترنتی :
فروشگاه اینترنتی هیچ محدودیتی از لحاظ زمانی ندارد یا شاید به تعبیر عامیانه بگوییم هیچ وقت تعطیل نیست.
خریدار می تواند ساعت ها در فروشگاه مشغول بررسی اجناس باشد.گ فروشگاه اینترنتی هیچ محدویتی برای تعداد مشتریان ندارد.
فروشگاه اینترنتی حق انتخاب بیشتری در اختیار خریداران قرارمی دهد
فروشگاه اینترنتی محدودیت مکانی ندارد و مشتری می تواند از هر جایی خرید کند.
فروشگاه اینترنتی باعث عدم برخورد با ترافیک و کاهش آلودگی هوا میشود
فروشگاه اینترنتی باعث کاهش هزینه ها مانند کارمند ، آب برق ، تلفن و ... می شود.


خرید اینترنتی,فروشگاه اینترنتی,فروش اینترنتی,فروشگاه آنلاین

چرا خرید اینترنتی

چرا خرید اینترنتی
فروشگاه اینترنتی چیست:
فروشگاه اینترنتی (فروشگاه آنلاین) یک وب سایت است که مانند یک فروشگاه سنتی، اجناس مختلفی را برای فروش عرضه می‌کند.خریداران پس از ورود به سایت فروشگاه،فروشگاه اینترنتیهای موردنظر خود را سفارش می‌دهند.

پس از تکمیل سفارش، هزینه‌ی اجناسی که از طریق خرید اینترنتی خریداری شده اند به چند شیوه قابل پرداخت است:با کارت‌های فروشگاه اینترنتیی(سامان,پارسیان,صادرات ...)،شیوه پرداخت نقدی به مأمور پست در زمان تحویل فروشگاه اینترنتی، و یا واریز به حساب. پس از مشاهده و تأیید سفارش توسط مسئول فروشگاه، مأمور پست فروشگاه اینترنتی را در محل فروشنده تحویل می‌گیرد و به دست خریدار می‌رساند.

اداره‌ی فروشگاه اینترنتی توسط نرم‌افزارهای ویژه‌ای صورت می‌گیرد که اضافه کردن فروشگاه اینترنتی، ایجاد سبد خرید، اتصال به سیستم فروشگاه اینترنتیی، اتصال به سیستم پست،پیگیری سفارش توسط خریدار، مشاهده و ارسال سفارش‌ها توسط فروشنده، و تهیه‌ی گزارش‌های مختلف از فروش، از امکانات این نرم‌افزار است.توجه داشته باشید که شاید هنوز فرهنگ خرید به صورت کاملا آنلاین بدون حتی یک تماس هنوز در ایران کاملا جا نیفتاده است اما داشتن فروشگاه اینترنتی سبب آشنائی هزاران نفر با محصولات شما خواهد گردید که هر کدام از آنها می توانند به صورت سنتی و یا تماس مستقیم با تلفن از شما خرید نمایند.

سرویس خرید و فروش اینترنتی (cash on delivery):
با توجه به رشد چشمگیر و روز افزون تکنولوژی وسایل ارتباط جمعی همانند : تلفن ، فکس، پست الکترونیک و اینترنت ، اقبال عمومی برای استفاده از سرویس های نوین که بر بستر اینترنت قابلیت اجرا دارند افزایش یافته و از اینرو صنعت پست می بایست وارد مرحله نوینی از چرخه حیات خود گردد و خدمات جدیدی را در حوزه فعالیتهای خود و نیز نیاز بازار عصر جدید تعریف و ارائه نماید.

از طرفی با توجه به افزایش چشمگیر کاربران اینترنت و بازار بالقوه موجود ضرورت حضور شرکت پست به عنوان شبکه گسترده توزیع بیش از پیش نمایان میگردد.در همین راستا سرویس خرید و فروش اینترنتی شركت پست در سال82 به صورت محدود آغاز و سپس با افزایش تقاضا از سوی فروشندگان، خریداران و شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک به تدریج سایر واحدهای پست تجهیز و امکان ارائه سرویس به مشتریان فراهم گردید.

سرويس خريد و فروش اينترنتي شركت پست به فروشندگان امكان ميدهد كه محصولات و كالاهاي خودر را در يك فضاي مجازي و به كليه خريداران عرضه نمايد. از مزاياي اين سرويس كاهش هزينه هاي مربوطه و سهولت دسترسي به بازرهاي متعدد را ميتوان برشمرد .

مزایای و ویژگیهای فروشگاه اینترنتی:
1 -فروشگاه اینترنتی در هر لحظه از شبانه روز آماده سرویس دهی به مشتریان است.
2 -فروشگاه اینترنتی محدودیت مکانی ندارد و مشتریان می توانند از هر کجای می تواند خرید اینترنتی می کند.
3- خریدار می تواند ساعت ها در فروشگاه مشغول بررسی اجناس از قبیل فیلم ، ترانه ،موبایل ،کتاب و موارد دیگر باشد.
4 - فروشگاه اینترنتی هیچ محدویتی برای تعداد مشتریان ندارد.
5 - فروشگاه اینترنتی حق انتخاب بیشتری در اختیار خریداران قرارمی دهد.
6-ابزار تبلیغی مناسب در جهت فروش محصولات شما
7-کاهش هزینه های جانبی نظیر اجاره محل,هزینه ویترین و انبار,فروشنده,خواب سرمایه و غیره در یک فروشگاه سنتی و سودآوری بیشتر
8-تحویل فروشگاه اینترنتیی خریداری شده درب منزل,بیمه بودن فروشگاه اینترنتی و عدم مشکل حمل و نقل
9-عدم برخورد با ترافیک و کاهش آلودگی هوا

 


برچسب‌ها: فروشگاه, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی تی وی شاپینگ, فروشگاه اینترنتی انلاین, فروشگاه اینترنتی عینک
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 8:10  توسط مهدی ابراهیمی  | 

خرید بازی3

 

محيا كردن ساختارى قالبمند براى:ايجاد قالبهاى گرافيكى سريع, راحت و داراى انعطاف
به وجود آوردن انطباق با ساير قسمتهاى سايت به سهولت
پشتيبانى از تصاوير ديناميك
عملكرد و تحول مديريتى:
پشتيبانى از تعداد نامحدود شاخه و محصول
ساختار تقسيم‌بندى محصولات در داخل شاخه‌ها
ساختار ايجاد شاخه‌هاى تودرتو
اضافه‌كردن, ويرايش و حذف شاخه‌ها, محصولات, ارائه‌كنندگان, مشتريان و نظرات
پشتيبانى از محصولات فيزيكى (قابل حمل) و محصولات مجازى (قابل دريافت از طريق اينترنت)
تامين امنيت حوزه مديريت بااستفاده از نام‌كاربرى و كلمه عبور تعيين شده در زمان نصب برنامه
برقرارى ارتباط با مشتريان با استفاده از پست الكترونيك يا خبرنامه
گرفتن پشتيبان از پايگاه داده و بازيابى اطلاعات
چاپ فاكتور و ليست بسته‌بندى از فروشگاه اینترنتی سفارشات
آمارگيرى از محصولات و مشتريان
پشتيبانى از قابليت چندزبانگى
پشتيبانى از قابليت استفاده از چندين واحد پول مانند يورو دلار ريال تومان و غيره
انتخاب كردن چگونگى نمايش و چگونگي‌ سفارش در فروشگاه اینترنتی ليست محصولات
پشتيبانى از بانرهاى تبليغاتى ديناميك و ثابت با بهره‌گيرى از سيستم آمارگيرى كامل

عملكرد بخش مشتريان:

تمامى سفارشات براى بازيابى سريع و كارآمد در داخل پايگاه داده ذخيره مى‌شوند
مشترى مى‌تواند سوابق و وضعيت سفارشات خود را مشاهده كند
مشترى مى‌تواند به راحتى حساب شخصى خود را نگه‌دارى كند
بهره‌گيرى از دفترچه آدرس براي نگه‌دارى چندين آدرس به منظور استفاده در هنگام سفارشات
سبد خريد موقتى براى مشتريان مهمان و سبد خريد دايمى براي مشتريان عضو
قابليت جستجوى فورى و پيشرفته سريع و كاربرپسند
قابليت دريافت نظرات مشترى در رابطه با محصول براى يك تجربه خريد به يادماندنى
امكان ثبت سفارشات در چهارمرحله
ايجاد ارتباط امن با مشترى بااستفاده از SSL
تعداد محصولات موجود درهر شاخه به راحتى مي‌تواند نشان داده شود و يا پنهان گردد
ليست بهترين فروشندگان به صورت شاخه‌اى و عمومى
ايجاد مسيرحركت دنباله‌دار براى گشت‌وگذار راحت در داخل سايت

عملكرد بخش محصولات:

ارتباط صفات محصول به صورت ديناميك
ويرايشگربسيار قدرتمند HTML براى بخش توضيح محصولات(!)
روش نمايش اتوماتيك براى محصولات ويژه
كنترل محصولاتى كه موجويشان تمام شده است به منظور دسترس‌پذير بودن براى خريد مشتريان
مشترى مىتواند براى دريافت ايميلها و خبرنامه‌هاى مربوط به يك محصول خاص عضو شود
عملكرد بخش پرداخت هزينه:
قابليت پرداخت هزينه سفارشات به صورت فيزيكى (چك يا حواله, پرداخت در محل بانك سامان ايگولد و ...)
قابليت پرداخت هزينه سفارشات به صورت مجازي (2CheckOut, PayPal, Authorize.net, iPayment & ...)
قابليت ازكارانداختن يا فعال كردن نوع پرداخت هزينه سفارش با استفاده محل زندگى مشترى
عملكرد بخش حمل و نقل:
قابليت استفاده از روشهاى حمل و نقل با استفاده از وزن, قيمت و مقصد
قابليت استفاده از سرويسهاى واقعى (UPS, USPS, FedEx,...)
امكان ايجاد حمل و نقل رايگان با استفاده از هزينه و مقصد
قابليت ازكار انداختن ويا فعال كردن روش حمل و نقل محصولات با استفاده از محل زندگى مشترى

عملكرد بخش ماليات:

عمليات ماليات قابل انعطاف براساس ايالات و يا كشورها
تنظيم كردن مالياتهاى متفاوت براى محصولات متفاوت
اعمال ماليات براى حمل و نقل براساس روشهاى حمل و نقل
امكانات زبان فارسى:
استفاده از زبان فارسى در كليه قسمتهاى برنامه (بخش مديريت و بخش فروشگاه به طور كامل)
امكان تايپ فارسى و انگليسى در كليه كادرهاى ورود متن موجود در برنامه (مستقل از سيستم عامل كاربر)
قابليت ارسال ايميل و خبرنامه به زبان فارسى
استفاده از تاريخ هجرى شمسى در كل برنامه
قابليت استفاده از واحدپولى ريال و تومان در معاملات داخل سايت و قابليت تبديل واحدهاى پولى به يكديگر به آسانى وصدها امكان ديگر

نمونه هاي راه اندازي شده

www.iranwebshop.biz
www.r-zarrin.com
www.newpeyvand.com
www.maralshopping.com
www.piyadeh.com
www.jpars.com/shop

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.

پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول
Saturday 23 December 2006 12:10 AM #4
sysman2 sysman2 آنلاین نیست.
مدیر انجمن ها

Array
تاریخ عضویت
Friday 20 January 2006
نوشته ها
1,951
Thanks
0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Post فروشگاه اینترنتی تحت بازار تجارت الکترونیکی جهان دیتا


.............................
پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول
Saturday 23 December 2006 12:17 AM #5
sysman2 sysman2 آنلاین نیست.
مدیر انجمن ها

Array
تاریخ عضویت
Friday 20 January 2006
نوشته ها
1,951
Thanks
0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Post پرداخت سیستم خدمات خرید و فروش اینترنتی

پرداخت گسترده ترین سیستم خدمات خرید و فروش اینترنتی در ایران با صدها
فروشگاه اینترنتی متصل ، صدها هزار محصول قابل خرید ، هزاران هزار خریدار اینترنتی و ده ها نمایندگی فعال در تمامی استانهای کشور ، زیر بستر مناسب خرید و فروش اینترنتی و فروشگاههای الکترونیکی با امکانات فروش اعتباری ، کارت فروشگاه اینترنتیی و پرداخت هنگام تحویل.
پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول
Saturday 23 December 2006 12:33 AM #6
sysman2 sysman2 آنلاین نیست.
مدیر انجمن ها

Array
تاریخ عضویت
Friday 20 January 2006
نوشته ها
1,951
Thanks
0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Post نرم افزار فروشگاه اینترنتی اتوافزار

 

 


پشتیبانى از تعداد نامحدود شاخه و محصول
ساختار تقسیم‌بندى محصولات در داخل شاخه‌ها
ساختار ایجاد شاخه‌هاى تودرتو
اضافه‌كردن, ویرایش و حذف شاخه‌ها, محصولات, ارائه‌كنندگان, مشتریان و نظرات

پشتیبانى از محصولات فیزیكى (قابل حمل) و محصولات مجازى (قابل دریافت از طریق اینترنت)

برقرارى ارتباط با مشتریان با استفاده از پست الكترونیك یا خبرنامه

گرفتن پشتیبانی از پایگاه داده و بازیابى اطلاعات

چاپ فاكتور و لیست بسته‌بندى از فروشگاه اینترنتی سفارشات

آمارگیرى از محصولات و مشتریان

پشتیبانى از قابلیت چند زبان

پشتیبانى از قابلیت استفاده از چندین واحد پول

انتخاب چگونگى نمایش و چگونگی‌ سفارش در فروشگاه اینترنتی فهرست محصولات

پشتیبانى از بنر های تبلیغاتى دینامیك و ثابت با بهره‌گیرى از سیستم آمارگیرى

 


عملكرد بخش مشتریان:
مشاهده و ردیابی سفارشات توسط مشتری


مدیریت حساب شخصی توسط مشتری
بهره‌گیرى از دفترچه آدرس برای نگهدارى چندین نشانی اینترنتی به منظور استفاده در هنگام سفارشات
سبد خرید موقتى براى مشتریان مهمان و سبد خرید دائمى برای مشتریان عضو

قابلیت جستجوى فورى و پیشرفته سریع و كاربر پسند

قابلیت دریافت نظرات مشترى در رابطه با محصول براى یك تجربه خرید بیادماندنى

امكان ثبت سفارشات در چهارمرحله

ایجاد ارتباط ایمن با مشترى با استفاده از SSL

لیست بهترین فروشندگان به صورت شاخه‌اى و عمومى

 


عملكرد بخش محصولات:
ارتباط صفحات محصول به صورت دینامیك
روش نمایش خودکار براى محصولات ویژه
كنترل محصولاتى كه موجود یشان تمام شده است به منظور دسترس‌پذیر بودن براى خرید مشتریان
عضویت مشتری در خبرنامه جهت کسب اطلاعات در مورد محصولات مورد نظر

 

عملكرد بخش پرداخت هزینه:
امکان پرداخت اینترنتی از طریق کارت فروشگاه اینترنتی های عضو شتاب
قابلیت پرداخت هزینه سفارشات به صورت فیزیكى (چك یا حواله, پرداخت در محل و ...)
قابلیت پرداخت هزینه سفارشات به صورت مجازی (2CheckOut, PayPal, Mastercard, Visa & ...)
قابلیت ازكارانداختن یا فعال كردن نوع پرداخت هزینه سفارش با استفاده محل زندگى مشترى

 

عملكرد بخش حمل و نقل:
قابلیت استفاده از روشهاى حمل و نقل با استفاده از وزن, قیمت و مقصد
امکان تعریف روش های حمل و نقل (پیشتاز، تیپاکس، پیک و ...)
قابلیت استفاده از سرویسهاى واقعى (UPS, USPS, FedEx,...)
امكان ایجاد حمل و نقل رایگان با استفاده از هزینه و مقصد
قابلیت از كار انداختن و یا فعال كردن روش حمل و نقل محصولات با استفاده از محل زندگى مشترى

 

عملكرد بخش مالیات:
اعمال مالیاتهاى متفاوت براى محصولات متفاوت
اعمال مالیات براى حمل و نقل براساس روشهاى حمل و نقل
امکان اعمال مالیات بر ارزش افزوده VAT
نکات قابل توجه:

 

- هسته این سیستم بر پایه سیستم فروشگاه ساز اینترنتی osCommerce می باشد.

- در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰۰ فروشگاه اینترنتی در سراسر جهان و فروشگاه های متعدد ایرانی از این سیستم بهره می برند.

- امنیت بالا و کاربری آسان این سیستم را به یکی از محبوب ترین سیستم های فروشگاه اینترنتی مبدل ساخته است.
پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول
Saturday 23 December 2006 12:46 AM #7
sysman2 sysman2 آنلاین نیست.
مدیر انجمن ها

Array
تاریخ عضویت
Friday 20 January 2006
نوشته ها
1,951
Thanks
0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Post نرم افزار تجارت الکترونیک osCommerce

 


اگر قصد راه اندازی فروشگاه مجازی بر روی اينترنت را داريد استفاده از osCommerce راه حلی مناسب و مقرون به صرفه برای سايت شماست . با استفاده از osCommerce به راحتی محصولات خود را به همراه مشخصات و قيمت آنها بر روی سايت خود گذاشته و برای مشتريان خود سبد خريد مهيا سازيد. osCommerce کليه خدمات و امکانات لازم را برای راه اندازی و پياده سازی يک فروشگاه مجازی با استفاده از فروشگاه اینترنتی اطلاعاتی MySQL در اختيار شما ميگذارد.
اين نرم افزار بر روی اکثر پلن ها موجود بوده و به همراه فضا در اختيار شما قرار ميگيرد.
برای اطلاع بيشتر از خصوصيات و قابليتهای اين خدمات ميتوانيد به سايت ارائه دهنده اين نرم افزار مراجعه کنيد.
پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول
Saturday 23 December 2006 12:50 AM #8
sysman2 sysman2 آنلاین نیست.
مدیر انجمن ها

Array
تاریخ عضویت
Friday 20 January 2006
نوشته ها
1,951
Thanks
0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Post نرم افزار فروشگاه ساز تكنيكEshop builder
پرتال نرم افزار فروشگاه ساز تكنيكEshop builder يك فروشگاه الكترونيكى است.

اين نرم افزار به هرشخص حقيقى اين اجازه را مي‌دهد كه با كمترين تلاش و بدون هيچ هزينه يا دستمزدى و بدون داشتن اطلاعات اضافى فروشگاه الكترونيكى مستقل و متفاوت خود را برروى اينترنت ايجاد و نگه‌دارى كند.

يك محيط تجارت الكترونيك برروى اينترنت است كه با بهره‌گيرى از امكانات بى‌نظير خود به شما اين امكان را مى‌دهد كه در كمترين زمان ممكن و به‌آسانى صاحب فروشگاه فوق‌العاده‌اى برروى اينترنت بشويد و بدون صرف هيچ هزينه اضافى اقدام به فروش محصولات خود برروى اينترنت بكنيد. يك محيط تجارت الكترونيكى را محيا مى‌كند كه به همراه زبان برنامه‌نويسى قدرتمند PHP و وب سرور پايدار Apache و همچنين پايگاه داده سريع MySQL بهترين را به شما عرضه مى‌كند.

مى‌تواند برروى هر وب‌سرورى كه قابليت اجراى اسكريپتهاى PHP را دارد و همچنين درهر محيطى كه از PHP و MySQL پشتيبانى مى‌كند اجرا شود. حال اين محيط ‌مى‌خواهد لينوكس باشد يا سولاريس يا مكينتاش و ياحتى ويندوز.

يك برنامه مديريت فروشگاه الكترونيك برروى اينترنت با كاملترين امكانات و امنيت بالا مى‌باشد.
خودتان را براي ورود به دنياى جذاب Eshop builder آماده كنيد. ما همه چيز را براى شما آماده كرده‌ايم و شما مى‌توانيد فقط با يك كليك وارد دنياى مهيج Eshop builder شده و در عرض چند دقيقه صاحب فروشگاه الكترونيك زيبا و متفاوت خود برروى اينترنت شويد. پس درنگ ديگر جايز نيست...

*مشخصات برنامه:
*عملكرد عمومى:
سازگارى كامل با همه نسخه‌هاى PHP 4
پشتوانه شى‌گرايى (به زودى)
كامل چندزبانه به دوزبان فارسى و انگليسى به صورت پيش فرض (به زودي)

*نصب و راه‌اندازى:
به صورت اتوماتيك با استفاده از نصاب تحت وب

*طرح و قالبندى:
*محيا كردن ساختارى قالبمند براى:
ايجاد قالبهاى گرافيكى سريع, راحت و داراى انعطاف (به زودى)
به وجود آوردن انطباق با ساير قسمتهاى سايت به سهولت (به زودى)
پشتيبانى از تصاوير ديناميك

*عملكرد و تحول مديريتى:
پشتيبانى از تعداد نامحدود شاخه و محصول
ساختار تقسيم‌بندى محصولات در داخل شاخه‌ها
ساختار ايجاد شاخه‌هاى تودرتو
اضافه‌كردن, ويرايش و حذف شاخه‌ها, محصولات, ارائه‌كنندگان, مشتريان و نظرات
پشتيبانى از محصولات فيزيكى (قابل حمل) و محصولات مجازى (قابل دريافت از طريق اينترنت)
تامين امنيت حوزه مديريت بااستفاده از نام‌كاربرى و كلمه عبور تعيين شده در زمان نصب برنامه
برقرارى ارتباط با مشتريان با استفاده از پست الكترونيك يا خبرنامه
گرفتن پشتيبان از پايگاه داده و بازيابى اطلاعات
چاپ فاكتور و ليست بسته‌بندى از فروشگاه اینترنتی سفارشات
آمارگيرى از محصولات و مشتريان
پشتيبانى از قابليت چندزبانگى
پشتيبانى از قابليت استفاده از چندين واحدپول
انتخاب كردن چگونگى نمايش و چگونگي‌ سفارش در فروشگاه اینترنتی ليست محصولات
پشتيبانى از بانرهاى تبليغاتى ديناميك و ثابت با بهره‌گيرى از سيستم آمارگيرى كامل

*عملكرد بخش مشتريان:
تمامى سفارشات براى بازيابى سريع و كارآمد در داخل پايگاه داده ذخيره مى‌شوند
مشترى مى‌تواند سوابق و وضعيت سفارشات خود را مشاهده كند
مشترى مى‌تواند به راحتى حساب شخصى خود را نگه‌دارى كند
بهره‌گيرى از دفترچه آدرس براي نگه‌دارى چندين آدرس به منظور استفاده در هنگام سفارشات
سبد خريد موقتى براى مشتريان مهمان و سبد خريد دايمى براي مشتريان عضو
قابليت جستجوى فورى و پيشرفته سريع و كاربرپسند
قابليت دريافت نظرات مشترى در رابطه با محصول براى يك تجربه خريد به يادماندنى
امكان ثبت سفارشات در چهارمرحله
ايجاد ارتباط امن با مشترى بااستفاده از SSL
تعداد محصولات موجود درهر شاخه به راحتى مي‌تواند نشان داده شودو يا پنهان گردد
ليست بهترين فروشندگان به صورت شاخه‌اى و عمومى
ايجاد مسيرحركت دنباله‌دار براى گشت‌وگذار راحت در داخل سايت

*عملكرد بخش محصولات:
ارتباط صفات محصول به صورت ديناميك
ويرايشگر HTML براى بخش توضيح محصولات(به زودى!)
روش نمايش اتوماتيك براى محصولات ويژه
كنترل محصولاتى كه موجويشان تمام شده است به منظور دسترس‌پذير بودن براى خريد مشتريان
مشترى مىتواند براى دريافت ايميلها و خبرنامه‌هاى مربوط به يك محصول خاص عضو شود

*عملكرد بخش پرداخت هزينه:
قابليت پرداخت هزينه سفارشات به صورت فيزيكى (چك يا حواله, پرداخت در محل و ...)
قابليت پرداخت هزينه سفارشات به صورت مجازي (2CheckOut, PayPal, Authorize.net, iPayment & ...)
قابليت ازكارانداختن يا فعال كردن نوع پرداخت هزينه سفارش با استفاده محل زندگى مشترى
*عملكرد بخش حمل و نقل:
قابليت استفاده از روشهاى حمل و نقل با استفاده از وزن, قيمت و مقصد
قابليت استفاده از سرويسهاى واقعى (UPS, USPS, FedEx,...)
امكان ايجاد حمل و نقل رايگان با استفاده از هزينه و مقصد
قابليت ازكار انداختن ويا فعال كردن روش حمل و نقل محصولات با استفاده از محل زندگى مشترى

*عملكرد بخش ماليات:
عمليات ماليات قابل انعطاف براساس ايالات و يا كشورها
تنظيم كردن مالياتهاى متفاوت براى محصولات متفاوت
اعمال ماليات براى حمل و نقل براساس روشهاى حمل و نقل

*امكانات زبان فارسى:
استفاده از زبان فارسى در كليه قسمتهاى برنامه (بخش مديريت و بخش فروشگاه به طور كامل)
امكان تايپ فارسى و انگليسى در كليه كادرهاى ورود متن موجود در برنامه (مستقل از سيستم عامل كاربر)
قابليت ارسال ايميل و خبرنامه به زبان فارسى
استفاده از تاريخ هجرى شمسى در كل برنامه
قابليت استفاده از واحدپولى ريال و تومان در معاملات داخل سايت و قابليت تبديل واحدهاى پولى به يكديگر به آسانى
آيا فكر مىكنيد كه براى داشتن فروشگاه الكترونيكى نياز به امكانات بيشترى داريد؟ ما همه آن چيزى را كه شما براى داشتن فروشگاهى متفاوت و منحصربه‌فرد نياز داريد آماده كرده‌ايم.

مراجعه نماييد . تحويل كالا با همكاري پست جمهوري اسلامي ايران و پرداخت هزينه هنگام دريافت كالا

 


برچسب‌ها: فروشگاه, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی تی وی شاپینگ, فروشگاه اینترنتی انلاین, فروشگاه اینترنتی عینک
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 8:10  توسط مهدی ابراهیمی  | 

خرید بازی2


آلبوم عکس
بوسيله اين مکمل مي‌توان آلبوم عکس اينترنتي به صورت کاملا آنلاين ايجاد کرد.
هر شخص عضو مي‌تواند آلبوم‌هاي مورد نظر خود (مانند آلبوم محصولات، آلبوم شخصي، آلبوم تجاري، آلبوم عمومي و ...) را به صورت آنلاين ايجاد کرده و عکس‌هاي مورد نظر خود را به راحتي به آلبوم اضافه کند (Upload) و سپس حق دسترسي سايرين را به عکس‌ها مشخص نمايد.
حتي مي توانيد عکس‌هاي خود را در سايت به فروش برسانيد يعني سايرين تنها زماني اجازه Download تصوير را خواهند يافت که مبلغ مورد نظر را بپردازند.

 

اخبار سايت
• تعريف گروه‌هاي اخبار
• تعريف مراجع خبري
• فرم درج و ويرايش خبر شامل گروه خبري ، تاريخ، تيتر، متن،‌ تصوير، مرجع و ...
• فرم کنترل و تاييد نهايي
• نقد اخبار : امکان درج نقد در ذيل هر خبر

 

دريافت خبر از سایت های خبری
با استفاده از اين مکمل مي‌توان براحتي اخبار بخش‌هاي موجود در سايت های خبری را به سايت خود اضافه کرد. درج اين اخبار بصورت اتوماتيک بوده و در قالب سايت مقصد نمايش داده خواهد شد.

 

ابزار پستي
• گروه پستي : گروه‌هاي پستي متعدد شامل آدرس‌هاي Email تعريف مي‌گردند. در واقع هر گروه مي‌تواند شامل صدها يا هزاران آدرس باشد.
• ايجاد نامه : با امکانات ويرايشي کامل در چند لحظه مي‌توانيد يک نامه حرفه‌اي ايجاد کنيد.
• ارسال نامه : نامه ايجاد شده از ليست نامه‌ها انتخاب شده و به تمامي‌ آدرس‌هاي گروه مورد نظر فقط با کليک يک دکمه ارسال مي‌شود.


فرم ثبت نام کاربران
کاربران سايت (مشتريان) مي‌توانند با استفاده از اين فرم، مشخصات و Username و Password خود را براي دسترسي به بخش ‌هايي از سايت که نياز به اين مشخصات دارد ثبت کنند.
در ضمن امکان تاييد اعتبار آدرس ايميل کاربران و نيز امکان ارسال اتوماتيک به مشتريان وجود دارد.


پرسش و پاسخ FAQ (عمومي و خصوصي)
در صورتي که مشتريان سايت شما پرسشهاي عمومي و بعضا يکساني داشته باشند مي‌توانيد اين پرسشها را به همراه پاسخ آنها در سايت قرار دهيد. به کمک اين مکمل و با استفاده از يک فرم ساده مي‌توانيد سئوالات جديد را به سرعت اضافه نماييد.


نظر سنجي
شما مي توانيد در رابطه با مسائل فرهنگي ، تجاري ، سرگرمي ، سياسي و ... به منظور دريافت صحيح آرا و نظرات مشتريان سايت، از مکمل نظرسنجي سايت سازی استفاده نماييد.
با استفاده از اين مکمل مي ‌توانيد موضوع خاصي را ايجاد کرده و پاسخهاي ممکن را براي آن تعريف نماييد و فرم حاصل را در معرض راي بازديد کنندگان سايت خود قرار دهيد.
نتايج حاصله مي‌توانند بصورت نمودارهاي گوناگون نمايش داده شوند.

 

برچسب های سایت:

طراحی سایت،طراحی وب سایت،طراحی وب سایت حرفه ای، طراحی حرفه ای سایت،طراحی حرفه ای،طراحی وب سایت،طراحی سایت،طراحی سایت داینامیک و حرفه ای،طراحی سایت استاتیک وفلش،طراحی سایت برای اشخاص و شرکت ها،طراحی سایت و بهینه سازی سایت،طراحی سایت و سئو، طراحی وب سایت فلش،بهینه سازی سایت، سایت بهینه،seo،خدمات seo،طراحی سایت فروشگاهی،طراحی سایت فروشگاه،فروشگاه اینترنتی،طراحی فروشگاه اینترنتی، فروشگاه الکترونیکی،ط

ید ساعت مردانه,خرید ساعت کاسیو casio ,کاسیو casio , خرید اینترنتی ساعت

 


Developer Center - Powered by vBulletinثبت نام راهنما

ذخیره؟
انجمن
ارسالهاي امروزراهنماتقویمارتباطات عملیات انجمن کلیدهای میانبر
آخرین ارسال ها
Submit
جست و جوی پیشرفته
خانهانجمنمباحث عمومي نرم افزاريشركتها و محصولات نرم افزاري داخلي سیستم های خرید و فروش اینترنتی - نرم افزارهای فروشگاه مجازی


Loading
If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.
فروشگاه اینترنتی 1 از 1012345...بعدیآخرینآخرین نمایش نتایج: از 1 به 10 از 95
موضوع: سیستم های خرید و فروش اینترنتی - نرم افزارهای فروشگاه مجازی
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش موضوع
Friday 22 December 2006 11:34 PM #1
sysman2 sysman2 آنلاین نیست.
مدیر انجمن ها

Array
تاریخ عضویت
Friday 20 January 2006
نوشته ها
1,951
Thanks
0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Post سیستم های خرید و فروش اینترنتی - نرم افزارهای فروشگاه مجازی

 

فروشگاه اینترنتی چیست؟

فروشگاه طراحی شده بر روی اینترنت است که فروشندگان می توانند فروشگاه اینترنتیها و محصولات خود را از این طریق عرضه نمایند و خریداران می توانند محصولات آنها را از جمله نرم افزار,کتاب ،قطعات و به طور کلی فروشگاه اینترنتیی مورد نظر خود را انتخاب و در صورت تمایل خریداری نمایند
. خرید اینترنتی چیست؟

خرید اینترنتی بدین معنی است که فروشگاههایی که متصل به این سیستم هستند محصولات خود را در سایت های اینترنتی عرضه می کندو خریداران با توجه به طبقه بندی موجود می تواند محصولات مورد نیاز خود را از طریق اینترنت خریداری می کند

. یک فروشگاه اینترنتی مجازی چه خصوصیاتی دارد؟

1-فروشگاه اینترنتی در هر لحظه از شبانه روز آماده سرویس دهی به مشتریان است.
2 -فروشگاه اینترنتی محدودیت مکانی نداردو مشتریان می توانند از هر کجای می تواند خرید اینترنتی می کند.
3- خریدار می تواند ساعت ها در فروشگاه مشغول بررسی اجناس از قبیل فیلم ، ترانه ،موبایل ،کتاب و موارد دیگر باشد
4 - فروشگاه اینترنتی هیچ محدویتی برای تعداد مشتریان ندارد.
5 - فروشگاه اینترنتی حق انتخاب بیشتری در اختیار خریداران قرارمی دهد
6-ابزار تبلیغی مناسب در جهت فروش محصولات شما
7-کاهش هزینه های جانبی نظیر اجاره محل,هزینه ویترین و انبار,فروشنده,خواب سرمایه و غیره در یک فروشگاه سنتی و سودآوری بیشتر
8-تحویل فروشگاه اینترنتیی خریداری شده درب منزل,بیمه بودن فروشگاه اینترنتی و عدم مشکل حمل و نقل
9-عدم برخورد با ترافیک و کاهش آلودگی هوا
پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول
Friday 22 December 2006 11:44 PM #2
sysman2 sysman2 آنلاین نیست.
مدیر انجمن ها

Array
تاریخ عضویت
Friday 20 January 2006
نوشته ها
1,951
Thanks
0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Post فروشگاه الکترونیکی پارسی نیک
فروشگاه الکترونیکی، سیستم مدیریتی است جهت ایجاد بستر فروش از طریق اینترنت. شما با استفاده از این سیستم می توانید بدون دانش فنی در طراحی و نگهداری سایت، فروشگاه مجازی خود را با استفاده از سیستم کنترلی فارسی که در اختیارتان قرار می گیرد مدیریت نمائید.

پارسی نیک به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده خدمات حرفه ای تحت وب در ایران، با طراحی این سیستم و همچنین لحاظ نمودن بازه نرخ گذاری مناسب، بستر مناسبی را جهت کلیه هموطنان عزیز در این راستا فراهم نموده است.
شما با دریافت یک سرویس تجارت الکترونیکی، کلیه خدمات زیر را بصورت یکپارچه دریافت می نمایید تا شما بدون دغدغه های فنی فقط به تجارت خود بیاندیشید و تمام سود حاصل از تجارتتان را برای خود برداشت نمایید:

* قالب گرافیکی فروشگاه
* نرم افزار فروشگاهی مورد نیاز، با قابلیت مدیریت و کنترل کامل
* اتصال به کلیه درگاه های پرداخت ریالی اینترنتی (online) موجود در کشور
* تبلیغات در اینترنت و معرفی به موتورهای جستجوگر
* اتصال به سیستم توزیع پست خرید الکترونیکی شرکت پست جهت پوشش فروش به شکل "وجه نقد در زمان تحویل"
* بروز رسانی رایگان نرم افزار
برخی از قابلیت های فروشگاه دریافتی شما عبارتند از:
* معرفی کامل محصولات و خدمات (قفسه بندی، ارائه تصاویر فروشگاه اینترنتی، الصاق بروشور، توضیحات تکمیلی و ... )
* سیستم ثبت و پیگیری سفارش توسط خریدار
* سیستم فروش
* امکان انتخاب روش های مختلف پرداخت توسط مدیر فروشگاه و خریدار (پرداخت اینترنتی، وجه نقد در زمان تحویل، اعتباری، واریز به حساب و ...)
* ثبت مشخصات کامل خریداران در فروشگاه اینترنتی اطلاعاتی فروشگاه
* معرفی فروشگاه اینترنتیهای جدید، پرفروش
* سیستم مدیریت آگهی در فروشگاه
* ارسال میل گروهی برای خریداران
* مدیریت اخبار
* ثبت نظرات خریداران
* و ده ها قابلیت دیگر . . .

روش های مختلف پرداخت در فروشگاه های شما عبارت خواهند بود از:

1- درگاه پرداخت اینترنتی ریالی:
با همکاری فروشگاه اینترنتی سامان ، دارندگان کارت پول های فروشگاه اینترنتیی مانند ملی کارت، سپهر کارت، سامان کارت و ... می توانند بصورت online و بطور امن وجه فاکتور ها را به حساب شما بلافاصله واریز نمایند.
2- تسویه حساب با استفاده از پیک
3- وجه نقد در زمان تحویل (با همکاری شرکت پست)
با همکاری مستقیم با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران شما امکان خواهید داشت تا پس از سفارش فروشگاه اینترنتی توسط خریدار، مدیر فروشگاه با اعلام آماده بودن فروشگاه اینترنتی بصورت الکترونیکی به شرکت پست، مأمور پستی به محل فروشگاه شما مراجعه و فروشگاه اینترنتی را از شما تحویل و آن را به خریدار در هر نقطه کشور، تحویل و وجه آن را دریافت می کند.


زمان دریافت سرویس:
24 ساعت بعد از درخواست برنامه فروشگاه براي نصب در هر مكان كه مي خواهيد تحويل شما داده مي شود. البته لازم به ذکر است که فضای میزبانی وب شما (Host) می بایست PHP و MySQL و همچنین ZendOptimizer را پشتیبانی نماید! در صورت تمایل می توانید از بخش میزبانی وب پارسی نیک جهت وب سایت (فروشگاه الکترونیکی) خود و با کمترین قیمت استفاده نمائید.

با دريافت سرويس فروشگاه اينترنتي از مزاياي زير همزمان برخوردار خواهيد شد:

* کلیه خدمات مورد نیاز فعلی و آینده خود را جهت گسترش و رونق تجارت الکترونیکی خود بصورت یکپارچه دریافت می نمایید.
* کلیه مسائل فنی را واگذار نموده و با خیالی آسوده صرفاً به مسائل تجاری خود می اندیشید.
* در تجارت خود کاملاً مستقل بوده و هیچ درصدی به مجری فروشگاه پرداخت نخواهید کرد.
* فروشگاه اینترنتی اطلاعاتی مشتریانشان در اختیار کامل شما و متعلق به شما خواهد بود.
* سیستم تهیه شده دائماً بروزرسانی شده و بدون اینکه به دغدغه های تغییرات دائمی قوانین و مقررات فروشگاه اینترنتی ها، سیستم پست، روش های جدید پرداخت اینترنتی، قوانین جدید تجارت الکترونیک و ... بیندیشید، قابلیت های جدید بر روی سیستم شما بصورت رایگان و با یک کلیک (که در اختیار خودتان نیز می باشد!) نصب خواهد شد.
* نیاز های جدیدتان را بصورت رایگان در نسخه های جدید نرم افزار تهیه و برای شما پوشش خواهیم داد.
* امنیت، نگهداری و مشکلات فنی را به یک تیم متخصص واگذار خواهید نمود و جز به تجارت به چیزی نخواهید اندیشید.
* امکان تغییر قالب فروشگاه خود را با استفاده از نرم افزارهای ویرایش Html داشته و نیازی به پرداخت هزینه های کلان طراحی قالب اختصاصی نخواهید داشت!

با توجه به امکانات مديريتی متعدد فروشگاههای ساخته شده از قبيل
تغيير و تعريف روش فروش
گروه بندی فروشگاه اینترنتیها،تعريف فروشگاه اینترنتیها
سيستم پيگيری سفارشات
سيستم ثبت اطلاعات خريداران
و با در نظر گرفتن ده ها امکان اختصاصی و عمومی ديگر که در برنامه وجود دارد و يا به آن افزوده ميشود ميتوانيم مدعی باشيم که فروشگاه های ساخته شده با اين برنامه تقريباٌ نياز همه فروشگاه ها و صاحبان فروشگاه اینترنتی ومشاغل را که خواهان فروشگاه اينترنتی هستد، پاسخ می دهد. جهت شفاف تر شدن موارد مصرف نمونه های زير را بيان مي کنيم:

1- مغازه ها و فروشگاههای محلی( مثلا" بقالی اينترنتی محله)
با افزايش رقابت در محله ها مغازه داران سعی ميکنند با ايجاد و راه اندازی سرويس های ويژه مشتريان بيشتری برای خود جذب نمايند. يکی از روشهای دريافت سفارشات ميتواند سفارشان online باشد. در روش سفارش online خريدار در منزل با مراجعه به سايت اختصاصی فروشگاه ميتواند فروشگاه اینترنتیهای خود را سفارش داده و فروشنده با ارسال آن برای خريدار به روش وجه نقد در زمان تحويل عمل نمايد.
نمونه های اين گروه : مغازه های خوار و بار، ويدئو کلوپ ها، اغذيه فروشی ها

2- توليد کنندگان و توزيع کنندگان و دلالان
همه دست اندر کاران توليد و توزيع فروشگاه اینترنتی بدنبال فروش بيشتر و جذب مشتريان بيشتر ميباشند. اينترنت ميتواند فروشگاه اینترنتیهای شما را فارغ از زمان و مکان برای تعداد نا محدود بازديد کننده نمايش دهد. بهترين روش برای اين گروه کاربران ايجاد يک فروشگاه برای فروشگاه اینترنتی ها ميباشد. از طريق فروشگاه اينترنتی اين گروه می توانند مشخصات تک تک فروشگاه اینترنتی ها را به تفصيل برای همه مشتريان نشان دهند.همچنين اين گروه می توانند سفارشات خريداران و حتی در صورت تمايل پول آنرا از طريق اينترنت دريافت نمايند.
نمونه ها: لباس فروشها، کفش فروش ها،اسباب بازی فروشها،کتاب فروشها و .......

3- فروشگاه های مشهور
جهت حل مشکل توزيع، فروشگاههای مشهور سعی نموده اند با ايجاد شعبه های مختلف امکان دسترسی تعداد بيشتری از کاربران را به فروشگاه اینترنتیهای توليدی خود مهيا سازند . ايجاد شعبات جهت فروش بيشتر بسيار هزينه بر است. بهترين روش توزيع برای فروشگاههای مشهور ايجاد يک فروشگاه اينترنتی مي باشد.. به کمک فرئشگاه اينترنتی ، فروشگاههای مشهور مي توانند دامنه اطلاع رسانی و دريافت سفارشات خود را جهانی نموده و از آن بهره ببرند.

4- فروشگاه های زنجيره ای و بزرگ
فروشگاه های زنجيره ای و بزرگ علاوه بر امکان فروش online فروشگاه اینترنتیهای خود از امکان اطلاع رسانی از تنوع و قيمت فروشگاه اینترنتیهايشان برای مشتريانشان در اين سيستم برخوردار خواهند بود. به کمک اين برنامه فروشگاه های زنجيره ای و بزرگ بسيار سريع می توانند سايت اطلاع رسانی خود را فعال نمايند.

پارسی نیک، طعم واقعی تجارت الکترونیک!

 

پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول
Saturday 23 December 2006 12:01 AM #3
sysman2 sysman2 آنلاین نیست.
مدیر انجمن ها

Array
تاریخ عضویت
Friday 20 January 2006
نوشته ها
1,951
Thanks
0
Thanked 2 Times in 2 Posts
پیش فرض فروشگاه اينترنتي طراحان وب ايران

 


سازگارى كامل با همه نسخه‌هاى PHP 4

كامل چندزبانه به 4 زبان فارسى و انگليسى آلماني و اسپانياپي نصب و راه‌اندازى: به صورت اتوماتيك با استفاده از نصاب تحت وب

 


برچسب‌ها: فروشگاه, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی تی وی شاپینگ, فروشگاه اینترنتی انلاین, فروشگاه اینترنتی عینک
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 8:9  توسط مهدی ابراهیمی  | 

خرید بازی1

 

کاسیو, خرید ساعت , خرید ساعت کاسیو ,خرید ساعت مچی کاسیو, خرید اینترنتی ساعت کاسیو, خرید پستی ساعت کاسیو ,فروش کاسیو,

خصوصی
دیدگاه های مدیر یک شرکت خصوصی

فروشگاه اینترنتی اول
درباره
فروشگاه اینترنتی چیست؟
اینترنت و کسب و کار۱۸م اسفند ۱۳۸۷
فروشگاه اینترنتی به وب سایتی گفته می شود که تعدادی فروشگاه اینترنتی یا خدمات را در ویترین خود عرضه می کنند. مشتریان برای استفاده از آن خدمات یا فروشگاه اینترنتیها می توانند به فروشگاه سفارش بدهند و حتی هزینه خدمات یا فروشگاه اینترنتی را به صورت آنلاین پرداخت نمایند.
marketing-strategy-win-new-clients1
برای دریافت سفارش از مشتری معمولن سیستمی به نام سبد مجازی خرید وجود دارد که می توان سفارش ها را در آن ثبت نمود. سایت های پیشرفته حتی سبد خرید مشتری خود را تا مراجعه بعدی به سایت محفوظ نگه می دارند بنابراین مشتری در طی چند روز می تواند یک سبد خرید را تکمیل و سپس هزینه آن را پرداخت و خدمات را دریافت نماید.
خدمات در فروشگاه های اینترنتی می توانند فیزیکی یا مجازی باشند.
از خدمات فیزیکی می تواند به خرید کتاب، مایحتاج زندگی، خودرو، موبایل و …. نام برد.
از خدمات مجازی می توان به فروش موسیقی، کتاب الکترونیکی، فیلم و … نام برد.
مهم ترین مزیت فروشگاه اینترنتی وابسته نبودن به مکان فروشنده است. چون مشتری از هر موقعیت جغرافیایی با دسترسی به اینترنت می تواند خرید اینترنتی انجام دهد. این یعنی تغییر مدل تجارت.
مدل جدید تجارت برای مشتریان فرصت انتخاب راحت تر و دقیق تر و برای فروشندگان، تجارت با سطح مشتری بیشتر را به ارمغان می آورد.
اما همه سناریو این نیست. چند اشتباه رایج وجود دارد که باعث ضررهای کلان در تجارت اینترنتی می گردد که در مقالات بعدی به بررسی کامل آن ها می پردازم ولی فهرست آن ها را در اینجا ذکر می کنم.
- یک فروشگاه اینترنتی هیچ تفاوتی با یک فروشگاه فیزیکی از نظر مدیریت و سرمایه گذاری ندارد. همانطور که شما برای راه اندازی یک مغازه در یک مرکز خرید باید هزینه کنید اگر برای طراحی سایت خود هزینه کافی نکنید هیچ برگشت سرمایه ای در کار نخواهد بود.
- یک فروشگاه اینترنتی نیاز به امنیت دارد. همانطور که برای امنیت مغازه خود هزینه می کنید. خیلی بیشتر باید برای امنیت فروشگاه اینترنتی خود هزینه نمایید. دزدان اینترنتی خیلی ماهر تر از دزدان فیزیکی هستند.
- یک فروشگاه اینترنتی کارمند نیاز دارد. اگر فکر می کنید که یک سایت راه بیندازید و بعد از آن، پول به سمت شما سرازیر می شود و شما در منزل استراحت می کنید، اشتباه کرده اید.
- یک فروشگاه اینترنتی نیاز به تبلیغ دارد. شما فکر می کنید مردم می توانند نام سایت شما را در خواب ببینند یا حدس بزنند؟ یا مشتریان به هر سایتی برای خرید پول پرداخت می نمایند؟ اگر شما جای مشتریان بودید این کار را می کردید؟
بنابراین اینترنت یک رسانه جدید است ولی قوانین اصلی کسب و کار به قوت خود باقی هستند. در مقالات بعدی این ابهامات را شفاف خواهم کرد و راه های مدیریت ریسک های مذکور را بررسی خواهم نمود. خیلی هم نا امید نباشید ولی قدم های خود را حساب شده تر بردارید.
۱۴ پاسخ برای فروشگاه اینترنتی چیست؟”
نیما گفت :
۱۸م اسفند ۱۳۸۷ در ساعت ۱۳:۰۲
مطلب بسیار جالب و کاربردی بود، امید وارم باز هم چکیده تجربیات ارزشمندت رو در این فروشگاه اینترنتی ببینیم
رهگذر گفت :
۱۹م اسفند ۱۳۸۷ در ساعت ۰۷:۰۴
متشکر،
ضمناً اگر راجع به نحوه ی دریافت این امکان از فروشگاه اینترنتی های مختلف، شرایطشون پیرامون مقدار برداشت از طریق پایانه های خریدشون در هر دفعه، شرایط امکان بستن قرارداد برای دریافت این نوع فروشگاه ها و مقدار کارمزدی که دریافت می کنند و خلاصه مواردی از این دست هم فروشگاه اینترنتی یا صفحاتی اختصاص داده بشه، خواننده های خاص خودش رو میتونه داشته باشه
میلاد گفت :
۲۷م مرداد ۱۳۸۸ در ساعت ۲۰:۱۳
استفاده کردیم عالی بود لطفا ادامه بدین
منصور گفت :
۱۳م اردیبهشت ۱۳۸۹ در ساعت ۰۸:۳۵
مرسی عالی بود فقط بی زحمت پروژه هم بزارید کامل می شود.
حبیب حیدری گفت :
۲۰م خرداد ۱۳۸۹ در ساعت ۲۳:۰۶
عالی
حبیب حیدری گفت :
۲۰م خرداد ۱۳۸۹ در ساعت ۲۳:۱۱
عالی است تعدادی پروژه ازاین قبیل بگذارید با براورد سرمایه (تشکر)
سجاد گفت :
۵م آبان ۱۳۸۹ در ساعت ۲۳:۰۴
سلام.من یه دانشجوام برای موضوع کنفرانسم فروشگاه مجازیه .میتونم از شما کمک بخوام؟درمورد کارایی وچه گونگی تشکیل فروشگاه وخدمت رسانی و…البته اگه زحمتی نیست.مرسی
شکوه گفت :
۱۹م آبان ۱۳۸۹ در ساعت ۱۷:۲۱
لام سایت بسیار ارزشمنیدی راه انداختی میخواهم برای بانوان یک ایده تجاری بسیار ارزشمندی بدم اگر علاقمند به کار تجارت هستنند در ضمن خانم های ایده پرداز خواسته باشند نظرات تجاری خودشان را برام ایمیل بزنند درضمن اگر بخواهند در جمع ما بپیونندندمیخواهم این مژده را بدهم با این ایده ما می توانیم هر چه را بخواهیم خرید کنیم بزرگ ترین تاجر بین ا لمللی باشیم ایا میدانید چگونه و با چه ایده منتظر پیام شما و یاران صمیمی هستم شما مدیریت سایت محترم بفرمایید چگونه ما چنین قدرت تجاری دست پیدا می کنیم با تشکر ایمیل sh_salatin512@yahoo.com
حکیمه حسینی گفت :
۲۴م آبان ۱۳۸۹ در ساعت ۲۰:۱۸
سلام.من دانشجوی رشته کامپیوترم موضوع کنفرانسم فروشگاههای مجازی وکارایی وچگونگی تشکیل فروشگاه وخدمات رسانی و…. .ازتون کمک میخوام اگه ممکنه..ممنونم
salatin گفت :
۹م آذر ۱۳۹۰ در ساعت ۱۵:۲۳
همایش دهکده جهانی زنان بازرگان
علاقمندان عضویت در دهکده جهانی زنان بازرگان
بنی آدم اعضـای یکـــدیگرنــد که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضــوی بدرد آورد روزگـــار دگــــر عضو ها را نماند قرار
تو کز محنــــت دیگران بی غمی نشایــد که نامت نهاند آدمی
بزرگترین سرمایه انسان تفکر و اندیشه اوست .
عزیزانم دختران و زنان در سراسر جهان هیچ وقت فکر و اندیشه خود را دست کم نگیرید شنیده اید یک لحظه فکر کردن از یک عمر عبادت بالاتر است یک لحظه درست فکر کردن یک عمر نجات یافتن است یک لحظه فکر کردن نجات عفت و پاک دامنی است یک لحظه فکر کردن رسیدن به اوج قدرت علمی, مادی و معنوی است, یک لحظه فکر کرد ن جنگیدن با شیطان نفس و غلبه و پیروزی بر اوست فکرمی کنم خداوند بعد از خلقت ما به خود احسن الخالقین گفت بخاطر همین فکر ماست که دردیگر مخلوقات او نیست بیایم این موجودی را که در خود داریم نعمتی بس غظیم و ارزشمند است دست کم نگیریم بیایم این موتور کارخانه خود را همیشه روشن نگه داریم
او را دست کم نگیرید که گنجی تمام ناشد نیست
عزیزانم دختران دبیرستانی , دانشجویان, زنان در همه طیف ها از بی سواد تا زنانی که در سراسر جهان درمسند حکومتی خدمت می کنند
از دیدگاه ما فرقی ندارد ما در همایش دهکده جهانی زنان بازرگان جشنی خواهیم گرفت که و در آن روز تمام اهداف این دهکده را به سمع و نظر همگان که عضو این دهکده هستند و در همایش دعوت شده اند خواهیم رساند یقین بدانید روزی فرا خواهد رسید که آن روز دور نیست که همگی ما در آن همایش دوم دهکده جهانی زنان جشن احسن الخالقین خواهیم گرفت که فخر زنان عالم است و فکر می کنم مجدداً خداوند بخاطر این تفکر زیبای ما زنان در این دهکده به خود احسن الخالقین را تکرار کند
عزیزانم ما آماده عضویت شما در این دهکده هستیم چه زنان در ایران چه زنان و دختران در سراسر جهان باشند قدم های شما در روز همایش روی چشمان ما باشد
حال قطره ای از دیدگاه اهداف دهکده
آیا می خواهید به همه آن رویاهای را که می گویند دست نایافتی است برسید؟
آیا می خواهید بر مسندی بنشینید که اهداف همه آرزومندان را بر آورده سازید؟
آیا می خواهید بزرگترین و قدرتمندترین و ثروتمندترین زنان عالم باشید؟
آیا می خواهید همه نیازمندان تهیدست سراسر گیتی را که دست نیاز به سوی تو دراز می کنند رفع نیاز کنید؟
آیا می خواهید همه زنان عالمرا در این دهکده دورهم جمع کنید تا قلبشان همیشه برای همدیگر بتپد؟
آیا می خواهید تمام زنان و دختران جهان را در این دهکده گردهم بیاوریدتا پرچم عشق,
محبت, انسانیت, عدالت , ایثار , همیاری و وحدت را به آنان هدیه نمائید
آیا می خواهید همه دختران و زنان عالم را در این دهکده گرد هم بیاورید تا اهداف بلنداین دهکده را که سروری سربلندی , سالاری, سعادت,ثروت , قدرت , عزت و بزرگی است به آنان هدیه نمائید
این زنان و دخترانی که در این دهکده جهانی زنان بازرگان عضو هستند چنان پرورش یافتن که دگر یک زن ساده نیستند آنان در عدالت بی نظیر در قدرت و ثروت بی نظیردر عشق ورزی , انسانیت و بزرگی بی نظیر
شما دختران و زنان در هر کجای ایران اسلامی یا در هر کجای جهان زندگی می کنید برای ما فرقی نمی کند خدای یکتا و مهربان ما در هر کجا که تو زندگی می کنی با توست همراه توست پس من هم ما خواهیم شد
می توانید عضو این دهکده جهانی زنان بازرگان باشید آدرس سایت دهکده جهانی زنان بازرگان
به امید دیدار در همایش بین المللی دهکده جهانی زنان بازرگان
عزیز انیکه عضو این دهکده هستند در همایش جهانی این دهکده دعوت خواهند شد سعی کنید هر ایده ی بلندی که دارید بنویسید جنبه اجرایی داشته باشد استقبال می کنیم و به بهترین ایده جایزه ارزنده خواهیم داد
در ضمن عزیزانیکه علاقمند به همکاری, مشارکت در بخش تجارت, بازرگانی, اقتصادی با دهکده هستند نظرات پیشنهادت خود را در بخش تجاری بنویسید با تشکر دهکده جهانی زنان بازرگان
SALATIN
100reddin گفت :
۲۷م بهمن ۱۳۹۰ در ساعت ۱۲:۵۳
مطالبتون خیلی جالبه میتونم ایمیلتونو داشته باشم
salatin گفت :
۱۳م اسفند ۱۳۹۰ در ساعت ۲۰:۱۶
زنان ایا میخواهید یک دهکده جهانی داشته باشید
۲- ایا میخواهید میلیونر شوید
۳-ایا میخواهید در اجرای این پروژه بزرگ با ما همکاری داشته باشید
۴- ایا میخواهید حرف اول را در قدرت اقتصادی وتجاری در جهان بزنید
اگر کسی مایل به همکاری در این بخش عظیم مانور تجاری است بدون اینکه ریالی به ما پرداخت کند اعلام امادگی نماید و پیشنهاد بدهد در چه زمینه ای میخواهد با ما همکاری نماید باتشکر دهکده جهانی زنان جهان گردون
مهدیه گفت :
۲۰م خرداد ۱۳۹۱ در ساعت ۱۴:۲۶
من این سایت را چند ماهی است خریداری کرده ام نمی دانم برای جلب مشتری از چه چیزی بید استفاده کرد کمکم کنید
http://mahdiehshop.com
nbvcx گفت :
۱۲م دی ۱۳۹۱ در ساعت ۲۲:۴۰
پروژه کامل تجزیه و تحلیل خرید اینترنتی رو میخام خواهس میییییییییییییییکنم
پاسخی بنویسید
نام ( لازم )
پست الکترونیک ( نشان داده نمی شود ) ( لازم )
وب‌گاه

Subscribe to RSS
نوشته‌های تازه
فروشگاه اینترنتی چیست؟
پیوندها
راهنمای فروشگاه اینترنتیی
شارژ ایرانسل
فروش اینترنتی شارژ ایرانسل
فروش اینترنتی شارژ تالیا
فروش اینترنتی شارژ همراه اول
نوشته های محبوب
با سرمایه کم کسب و کار ... 2081 comment(s) | 489886 view(s)
کدام فروشگاه اینترنتی بهتر است؟... 930 comment(s) | 195011 view(s)
آن طیاره افتاد!... 41 comment(s) | 133992 view(s)
سرمایه مورد نیاز تولی�... 184 comment(s) | 101652 view(s)
فارسی وان بد... 201 comment(s) | 88210 view(s)
ميلاد پيامبر صلح و انس... 8 comment(s) | 60254 view(s)
امنیت اینترنت فروشگاه اینترنتی... 44 comment(s) | 59962 view(s)
استخدام، خانم یا آقا؟... 39 comment(s) | 47483 view(s)
فارس نیوز متخصص!... 34 comment(s) | 38145 view(s)
فیتیله! رمضون تعطیله!... 45 comment(s) | 35170 view(s)
تکنولوژی و کودکانی که ... 31 comment(s) | 31191 view(s)
پرداخت آنلاین اینترنت... 26 comment(s) | 24691 view(s)
افسر اجرای قانون نباش�... 37 comment(s) | 18618 view(s)
فروشگاه اینترنتی چیست... 14 comment(s) | 11867 view(s)
فرهنگ خرید با کارت اعت... 11 comment(s) | 11710 view(s)
برنامه نویس کیست؟... 15 comment(s) | 8054 view(s)
تبریک سال نو و توصیه ه�... 23 comment(s) | 7255 view(s)
هزینه های چهارشنبه سو�... 12 comment(s) | 6847 view(s)
امروز فروشگاه اینترنتی تجارت بودم�... 49 comment(s) | 6538 view(s)
درباره... 0 comment(s) | 5820 view(s)
سلام فروشگاه اینترنتیی!... 3 comment(s) | 5801 view(s)
اخطار! این بار درست را�... 38 commen
t(s) | 5359 view(s)
نوشته‌های تازه

 

 


برچسب‌ها: فروشگاه, فروشگاه اینترنتی, فروشگاه اینترنتی تی وی شاپینگ, فروشگاه اینترنتی انلاین, فروشگاه اینترنتی عینک
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 8:8  توسط مهدی ابراهیمی  |